Parochie H. Lambertus Kerkrade

Sinds 1 januari 2016 is er één kerkbestuur voor de parochies H. Lambertus, H. Catharina, St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, H. Hart van Jezus, Blijde Boodschap, St. Joseph en Norbertus en sinds 1 januari 2021 is toegevoegd  H.Antonius van Padua – Bleijerheide / H.Maria Goretti – Nulland.
Onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, heeft het decreet ondertekend waarbij de voornoemde parochies fuseren tot één nieuwe parochie.
De nieuwe naam voor deze fusie-parochie die door de bisschop aan onze nieuwe parochie is toegekend is zoals verwacht,

Parochie H. Lambertus    en gaat in per 1 juli 2023.

Het bestuur bestaat naast Deken S. Nevelstein (voorzitter), de dames E.M.J. Lindelauf-Louvenberg (vice-voorzitter) en mevrouw H.A.M. Pluijmen-Drescher (secretaris), de heren H. Bergsma (penningmeester), G.J.A. Lonij, A.J. Meuffels, en A.A.M. Kersten.
Met deze groep mensen denken wij een bekwame en gemotiveerde groep mensen bijeen gebracht te hebben om de kerkgemeenschap in de betreffende parochies te ondersteunen. Een van de zwaarste taken zal erin bestaan om te bekijken hoe we een situatie van veel te grote kerkgebouwen met daarbij passend, veel te hoge onkosten aan instandhouding en onderhoud,  een veel te laag bedrag aan inkomsten en een dusdanig gekrompen groep kerkgangers, kunnen saneren. Tegelijkertijd is de insteek om waar het ook maar gaat de kerkgemeenschap zelf te versterken te bemoedigen en te enthousiasmeren. Ondertussen zijn er diverse parochieraden gevormd. Deze parochieraden blijven voeling houden met de plaatselijke achterban vanuit de oorspronkelijke geloofsgemeenschappen en houden de lopende zaken ter plaatse in ogenschouw.

telefoon secretariaat: 06-28 22 38 07
e-mail secretariaat: secretaris.parochiefederatie@pfkrd.nl
e-mail penningmeester: penningmeester.parochiefederatie@pfkrd.nl


Financieel:

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De parochies die vallen onder de Parochiefederatie Kerkrade zijn allemaal ANBI’s. Dit houdt in dat de parochie bepaalde belastingvoordelen heeft bij erven en schenken.

Wanneer u een (periodieke) gift doet aan een ANBI dan is deze voor de betreffende instelling vrij van schenkingsrecht en daarnaast is dit bedrag voor u aftrekbaar als gift voor de inkomsten belasting (boven een bepaalde drempel). Ook hoeft de instelling geen erfbelasting te betalen over ontvangen bedragen vanuit een nalatenschap (erfenis).
Een van de voorwaarden om als ANBI in aanmerking te komen is dat de instelling jaarlijks een financiële verantwoording op haar internetsite plaatst. Deze jaarlijkse financiële verant­woording van de Parochiefederatie Kerkrade vindt u hier.
Wenst u nadere informatie omtrent het doen van giften en/of het nalaten van (een deel van) uw vermogen aan uw parochie,
neem dan contact op met het
secretariaat van de Parochiefederatie Kerkrade,

Om de volgende formulieren te lezen, heeft u een pdf reader nodig.
Mocht deze niet geïnstalleerd zijn, klikt u op bijgaande link en volg de instructies: Adobe Reader


Klik op het formulier dat u in wil zien:

Privacyverklaring Parochiefederatie Kerkrade
Verstrekken Privacyverklaring