Misstipendia en kerkbijdrage 2023

Het bisdom heeft een advies uitgebracht voor de tarieven van kerk/gezinsbijdrage, misintenties, kosten uitvaarten/huwelijk.
In het overleg met de penningmeesters van het dekenaat is afgesproken dat de kosten van een misintentie door de week
en in het weekend en feestdagen, niet worden verhoogd. Blijft € 10,00 en € 25,00.

Jubileumdiensten buiten de reguliere missen € 300,00. Uitvaarten, crematies en huwelijken: € 500,00.
Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium of andere begraafplaats dan die bij de betreffende kerk is € 100,00.
Begeleiding priester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00.
Bijdrage avondwake zonder erop volgende uitvaartdienst in de parochiekerk € 500,00.

Er vindt vrijstelling van kosten plaats voor rouw- en trouwdiensten, wanneer u gedurende de afgelopen 4 jaar de minimale kerk/gezinsbijdrage hebt betaald. Hebt u minder betaald, dan worden de bedragen van de laatste 4 jaar bij elkaar geteld en in mindering gebracht.

Gestichte jaardienst: leesmis door de week voor 5 jaar € 50,00; voor 10 jaar bedraagt dit € 100,00 en voor 20 jaar € 200,00.
Gestichte jaardienst: zaterdag- zon en feestdagen voor 5 jaar € 125,00; voor 10 jaar bedraagt dit € 250,00
en voor 20 jaar € 500,00.

Het adviesbedrag voor kerk/gezinsbijdrage is voor 2023  vastgesteld op  € 110,00 per jaar. Het is en blijft noodzakelijk om onze financiële positie blijvend onder de aandacht te brengen. Zonder uw welwillende bijdrage kunnen we NIETS. De parochies zijn totaal afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Wij ontvangen GEEN subsidie van de overheid en ook niet van bisdom of Vaticaan. Iedere parochie moet zichzelf bedruipen en wanneer dat niet meer kan gaat de volgende kerk dicht.

We zijn ontzettend dankbaar voor IEDERE bijdrage van uw kant ook al is die lager dan het adviesbedrag. Tegelijkertijd hopen wij er van harte op en willen u ertoe uitnodigen om uw bijdrage te verhogen of om er een begin mee te maken. Wanneer u echt in geïnteresseerd bent dat uw kerk en parochie blijft bestaan en functioneren, dan kan dat alleen wanneer u hieraan financieel bijdraagt. U alleen bepaalt wat u kunt en wat u wilt. Bij voorbaat willen we eenieder die de kerk een warm hart toedraagt en dat ook financieel onderstreept, van harte danken.


Klik  hier  voor het formulier wanneer u wenst deel te nemen aan de kerkbijdrage. Het formulier kunt u downloaden en invullen.

Het ingevulde formulier graag retourneren bij het parochiekantoor.

 

Voor meer informatie, neem contact op met uw parochiekantoor of het parochiekantoor van de H. Lambertus, tel. 045 545 22 38
of via de mail: kantoor.lambertus@pfkrd.nl