Kerkbijdrage en overige giften

Zou u onze kerk van de Parochiefederatie financieel willen steunen?
• een oproep om bij te dragen aan onze lopende kosten;
• personeelskosten;
• kosten van liturgische vieringen en pastorale zorg;
• het onderhoud van het gebouw, de verwarming, de verlichting;
• kortom alle kosten om de kerkdeuren open te houden, u en al die anderen welkom te heten in de kerken van de Parochiefederatie
en om de pastorale dienstverlening te blijven verlenen;

• giften aan goede doelen (ANBI’s), dus ook uw bijdrage aan onze kerk, zijn aftrekbaar van de belastingen.
Voor eventuele giften zijn we u zeer erkentelijk.
Deze kunt u overmaken op rekening NL24 INGB 0001211409 t.n.v. RK Kerkbestuur H. Lambertus Kerkrade. 

 

Kerkbijdrage en vrijstelling
Deelnemers aan de kerkbijdrage, die minimaal met het basisbedrag van € 110,00  per jaar en deelnemen en gedurende een aaneensluitende periode van vier jaar, zijn vrijgesteld van stipendia voor begrafenis- en huwelijksmissen. Mocht bij een van de laatstgenoemde gebeurtenissen de periode van vier jaar nog niet voltooid zijn, of de gemiddelde bijdrage over 4 jaar, is niet gelijk aan het gemiddelde basisbedrag, dan wordt een vrijstelling verleend naar rato.

 

Betaling kerkbijdrage
Om administratieve redenen verzoeken wij u gebruik te maken van rekening NL24 INGB 0001211409
t.n.v. RK Kerkbestuur H. Lambertus Kerkrade.

 

Formulier kerkbijdrage
Klik  hier  voor het formulier wanneer u wenst deel te nemen aan de kerkbijdrage. Het formulier kunt u downloaden en invullen.

Het ingevulde formulier graag retourneren, per mail, per post of afgeven bij het parochiekantoor.


Info kerkbijdrage
Mevr. M. Lindelauf is de administrateur voor de kerkbijdrage en bij haar verkrijgt informatie tijdens kantooruren van het parochiebureau van de H. Lambertus, 045 545 22 38 en per e-mail kantoor.lambertus@pfkrd.nl

 

Periodieke giften
TIP: Periodieke giften aan de parochie mag u voor de inkomstenbelasting helemaal aftrekken, voor gewone giften gelden drempels. Voor gewone giften aan de parochie gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60,00. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Uw gift is een periodieke gift en fiscaal wel geheel aftrekbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
u geeft jaarlijks hetzelfde bedrag. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. U verplicht u schriftelijk om 5 jaar lang datzelfde bedrag als gift te betalen. Langer mag ook, en u kunt schriftelijk vastleggen dat de verplichting voor het einde van de looptijd stopt als u eerder overlijdt of invalide of onvrijwillig werkloos mocht worden. De gift moet schriftelijk worden vastgelegd hetgeen (sedert 2014) ook via een onderhandse schenkingsovereenkomst (d.w.z. zonder notaris) kan. Het kerkbestuur beschikt over model schenkingsovereenkomsten, die door de schenker en de vertegenwoordiger van het kerkbestuur getekend moeten worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiekantoor.
Informatie vindt u onder meer ook op  www.kerkinactie.nl/geef-ook/schenkcalculator