De sacramenten / geloofsteksten

Het doopsel
Zoals bij de geboorte van een kind de ouders dit kind aanvaarden als hun kind, zo zegt ook God: “Ook Ik ben vol vreugde over dit nieuwe leven en wil het aannemen als Mijn kind.” God biedt het Zijn levenskracht aan. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod graag ingaan. Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: “Het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden,” zijn zelf niet vol van hun geloof en zullen dit geloof ook niet volledig doorgeven. Het kind zal daarom dan ook nooit een echte keuze kunnen maken, want “ongekend maakt onbemind.” In ieder geval krijgt het kind door het doopsel en het doorgeven van het geloof een begin aangereikt om zelf uit te groeien tot een volwassen gelovige.
In de regel vinden doopvieringen op zondag plaats om 13.15 uur. Voorafgaand aan de viering is er een ontmoeting met pastoor-deken Nevelstein waarbij het doopformulier wordt ingevuld en daarna een persoonlijk bezoek bij u thuis door de priester of diaken die het H. Doopsel zal toedienen. Bij die gelegenheid wordt de viering met u doorgesproken en tegelijkertijd is het een goede kans tot kennismaking over en weer.
Opgave voor het doopsel vindt plaats tijdens de openingsuren van het parochiekantoor van de H. Lambertus,
telefoon 045 545 22 38  (ma, di, do, vrij. van 10.00 uur tot 13.00 uur) of via de mail: kantoor.lambertus@pfkrd.nl


Eerste Heilige Communie

Het kind heeft even goed voedsel voor het geestelijk leven nodig als voor het menselijk leven. Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt het geestelijk voedsel aangeboden. Het goddelijk leven wordt niet alleen gevoed door het goddelijk Brood, maar ook door het goddelijk Woord.
Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus, om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar. Communie betekent letterlijk: “Eén zijn met.” De Communie is dé mogelijkheid om Jezus op een bijzondere manier te ontmoeten en om tot uitdrukking te brengen, dat door deze samenkomst wij geen “Mijn Vader” hebben, maar een “Onze Vader.”
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas méér wordt dan een uiterlijk feest, als er ook een vervolg op is. Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend. Tijdens de weg van kinderen tot volwassenheid gaan ze misschien lang niet altijd graag naar de kerk, maar dat mag geen reden zijn om hen hierin vrij te laten. In deze ontwikkelingsjaren moeten de kinderen ook heel veel andere dingen doen, die zij niet graag doen en die toch goed zijn. In ieder geval is er in de kerken binnen onze samenwerkende parochies een aanbod aan vieringen voor kinderen, met name kindernevendiensten en gezinsvieringen.
Bij de E.H. Communie vindt er van te voren op de scholen een goede voorbereiding plaats binnen de godsdienstlessen, verzorgd door de beide priesters. Ieder jaar wordt vóór de zomervakantie via de website de communiedatum van het volgend jaar bekend gemaakt. Doordat er meerdere communievieringen moeten worden ingepland, kunnen er geen vaste data zijn waarop het ieder jaar plaats zal vinden. Kinderwoorddiensten zijn er in de kerk van Chevremont iedere zondag 11.00. Daar kunnen kinderen en ouders uit de overige parochies graag bij aansluiten. De 1ste zondag van de Advent zijn er gezinsmissen in de Holz, Chevremont en Kerkrade-Centrum op de normale mistijden. De overige drie zondagen zijn kinderwoorddiensten in deze drie kerken.
Kerstavond zijn er gezinsmissen in Chevremont  om 17.00 uur op de Holz om 18.00 uur en in de H. Lambertus om 19.00 uur.
Gezinsmissen zijn er vervolgens op de 2e en de 5e zondag in de Vastentijd in dezelfde kerken. Eveneens zijn in deze kerken gezinsmissen met Palmpasen. Voorafgaand aan iedere communieviering zal er een ouderavond zijn waarbij inhoudelijke informatie wordt gegeven, maar ook de praktische gang van zaken wordt uitgelegd. Deze is bij iedere communieviering verschillend en afhankelijk van parochie of school. Tenslotte zijn er vier communie-dankmissen op vier verschillende data. Bovendien is het een goed gebruik dat alle kinderen samen deelnemen aan de Sacramentsprocessie in Kerkrade.


Het Heilig Vormsel

Als kinderen groter en sterker worden en langzaam leren om op eigen benen te gaan staan, hebben zij ook geloofsversterking nodig. Daarom komt de bisschop of zijn plaatsbekleder om het Vormsel toe te dienen. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet durfden, zo wordt aan de kinderen Gods Geest gegeven om op eigen benen te gaan staan in hun geloof en om net zoals de apostelen ook voor hun geloof uit te komen.
Vormselvieringen.
In de diverse parochies wordt in de regel ieder jaar aan de kinderen van groep 8, bij kleine groepen tegelijk met de kinderen van groep 7, het H. Vormsel toegediend. De ouders worden gevraagd om hun kind(eren) hiervoor vrijwillig op te geven. De kinderen worden op school door de pastoor of deken op het Vormsel voorbereid. Tijdens een ouderavond wordt het één en ander over het H. Vormsel en de praktische gang van zaken uitgelegd. Tevens worden door onze catechesegroep een inhoudelijke ouderavond aangeboden waarvoor de ouders worden uitgenodigd.


Het huwelijk

Vaak wordt gezegd: “Het huwelijk is niet alleen een gave, maar ook een opgave.” Het gaat er in het huwelijk niet alleen om, dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt, inclusief de eventuele kinderen. Dat is de reden dat God die liefde wil versterken met zijn bovennatuurlijke liefde, bij deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar nooit te laten vallen. Dit kan natuurlijk alleen, als het huwelijks-paar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem na de bruiloftsdag niet buitensluit.
Huwelijksvieringen.
Mensen die hun huwelijk kerkelijk willen laten sluiten, maken ruim van tevoren een afspraak met de priester die de kerkelijke huwelijksviering verzorgt. Buiten de kennismaking en het invullen van het huwelijksformulier zal dan ook een stuk voorbereiding plaatsvinden.
De teksten voor het maken van het huwelijksboekje kunt u kiezen uit een ruim aanbod, aangereikt bij het gesprek met de priester.
Als u de laatste vier jaren niet hebt deelgenomen aan de kerkbijdrage betaalt u € 400,- voor de huwelijksviering. Anders wordt dit bedrag door de betaalde kerkbijdrage verminderd. Er wordt ervan uitgegaan dat degenen die reeds ‘uit huis zijn’ zelf in staat zijn kerkbijdrage te betalen. Eventueel betaalde kerkbijdrage door ouders telt dan niet meer.
Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit tijdens kantooruren van het parochiekantoor van de H. Lambertus,
telefoon 045 545 22 38 (ma, di, do, vr. tussen 10.00 uur en 13.00 uur)


Boete en verzoening (de biecht)

Dit sacrament is in onze tijd jammer genoeg besmet al vond de laatste persoonlijke biechtervaring bij de grote massa al zeker een halve eeuw terug plaats. Sommige herinneringen zijn zeer vervaagd en soms vervormd. Veel mensen hebben misschien nooit anders gedaan, dan vroeger een van buiten geleerd rijtje met fouten op te zeggen. Ook heel wat mensen raakten in grote angst, zodra zij iets deden wat als ‘doodzonde’ betiteld werd en waarvoor zij zich schaamden om dit aan een priester te moeten zeggen.
Paus Franciscus heeft ons allemaal opgeroepen om opnieuw dit sacrament te ontdekken en de genezende kracht ervan te ervaren. Er zijn nou eenmaal momenten, dat een mens zijn geweten zich bezwaard voelt, niet omdat hem dat aangepraat wordt, maar omdat hij zich heel goed bewust is dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Een zonde die door hem noch door een ander goed gepraat kan worden, en die misschien ook niet meer goed gemaakt kan worden. In zo’n bezwarende situatie biedt God zijn helpende hand aan. Hij nodigt ons mensen uit om bij een priester zijn hart uit te storten. Dat gebeurt al lang niet meer op de eerste plaats in een biechtstoel. Het kan in de kamer op de pastorie of zoals we bij de Wereldjongerendagen massaal hebben gezien en ervaren, zomaar midden op straat; in een park of gewoon waar iemand zijn hart wil luchten en vergeving ontvangen. Jezus Christus heeft de priester hiertoe gemachtigd niet vanwege diens geweldige kwaliteiten maar omwille van het feit dat de Heer het zo heeft ingericht en deze mogelijkheid aanbiedt.
Wat men ook denkt over biechten… dat iedere mens fouten en tekorten heeft, is niet weg te denken en evenmin dat hij daarna behoefte heeft aan herstel, dat bevredigend kan gebeuren door een eenvoudig vergevend gesprek onder vier ogen.
Mensen die het sacrament van Boete en Verzoening willen ontvangen, kunnen hiervoor een afspraak maken met de priesters. Voor Kerstmis en Pasen zijn er in de kerken speciale vieringen, die in het teken staan van boete en verzoening. Deze kunnen een voorbereiding zijn op de persoonlijke ontmoeting in dit sacrament.


Wijdingssacrament (priester en diaken)

Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap. Het is een roeping, een gave en ook een opgave. Als priester ben je gelukkig om de mensen die je gelukkig kunt maken. Het is een gave, maar ook een opgave, om je helemaal te geven voor het geluk van de medemens. De priester wordt daarom op de dag van zijn wijding door Gods liefde vervuld wordt en krijgt een zendingsopdracht. Hij mag voor de mensen een plaatsbekleder zijn van Jezus Christus zelf en in Zijn voetsporen treden. Door het wijdingssacrament is Jezus Christus op een bijzondere manier aanwezig onder de mensen, als priester of als diaken. Inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kunnen verkregen worden op de pastorie,
of bij de rector dr. L.J.M. Hendriks van het ‘Groot Seminarie Rolduc’, rector@rolduc.nl


Ziekenzalving

Op het moment van zware ziekte ervaren wij als mensen hoe zwak wij zijn. Wij voelen ons dan overgeleverd aan de handen van onze medemens. Meer nog, wij voelen ons vaak krachteloos en beseffen dat ons leven zeer broos kan zijn. Op die momenten wil God ons steunen met Zijn kracht en vergeving. Daarom biedt God in het moeilijke moment van ziekte en eventueel sterven zijn hulp aan. Een priester kan dan geroepen worden om de ziekenzalving toe te dienen. Deze zalving, op voorhoofd en handen, heeft een sterkende uitwerking en de handoplegging is een intens moment waarop God Zijn Geest van troost en steun aan de zieke geeft.


Kerkelijke uitvaart – ouders versus kinderen

In de gesprekken met priesters en diakens in het dekenaat kwam deze thematiek stevig naar voren. Er zijn nogal wat ouderen die regelmatig bezoek ontvangen van een priester of diaken. Ze ontvangen regelmatig de ziekencommunie en vragen op enig moment om het Sacrament van de Ziekenzalving. Soms wordt er zelfs besproken hoe de kerkelijke uitvaart zal verlopen. Nu weten we helaas dat in veel families de relatie tussen ouders en kinderen niet zo soepel verlopen en soms zelfs verstoord zijn. Het hoe en waarom daarvan zou veel te ver voeren in dit artikel. De betreffende oudere komt na de ziekenzalving  te overlijden en er volgt taal noch teken in de richting van priester of diaken waar goed en intensief contact mee bestond of zelfs de priester die gewoon gevraagd werd om, soms midden in de nacht, te komen voor de ziekenzalving. Soms lijkt het erop dat bepaalde kinderen geen respect opbrengen voor de geloofsovertuiging van hun ouders en de wens naar een kerkelijke uitvaart simpelweg negeren. Ook zou het minstens fatsoenlijk zijn om even een bericht te geven aan de betreffende priester of diaken waar het contact mee bestond. Er bestaat ondertussen de mogelijkheid voor degenen die dat willen om een wilsbeschikking hieromtrent af te geven die zowel bij de familie als bij de priester of diaken bewaard wordt. Zelfs dan zijn we nog afhankelijk van de houding van nabestaanden hieromtrent. In ieder geval ligt er dan een wat hogere morele verantwoordelijkheid om laatste wensen van een overledene te respecteren.


Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en
vergeef ons onze schulden
zoals wij vergeven aan onze schuldenaren en
breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

 

Wees gegroet
Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en
gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

De tien geboden van God
Ik ben de Heer, uw God.
1.  Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2.  Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3.  Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4.  Eert uw vader en uw moeder. 
5.  Gij zult niet doden.
6.  Gij zult geen onkuisheid doen.
7.  Gij zult niet stelen.
8.  Gij zult tegen uw naasten niet vals getuigen.
9.  Gij zult geen onkuisheid begeren.
10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.


De vijf geboden van de Heilige Kerk
Gij zult:

1. De verplichte feestdagen vieren als zondag.
2. Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de eucharistie en geen verboden werk doen.
3. Op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.
4. Tenminste eenmaal per jaar biechten.
5. In de Paastijd de H. Communie ontvangen.


De oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het Kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt.

Heer, vermeerder mijn geloof!

 

De oefening van hoop
Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.

Heer, versterk mijn hoop!

 

De oefening van liefde
God van liefde, ik bemin u boven alles uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde!

 

De oefening van berouw
Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend; maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig!


De vier voornaamste waarheden

1. Er is één God.

2. Er zijn drie Goddelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
3. God de Zoon is voor ons mens geworden en aan het kruis gestorven.
4. God loont het goede en straft het kwade.


Gebed tot de H. Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de Zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke Kracht in de hel terug. Amen.


De engel des Heren

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
                  Wees gegroet ……….
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord.
                  Wees gegroet ……….
En het Woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond.
                  Wees gegroet ……….
Bid voor ons, heilige moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
                   Laat ons bidden
Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus leren kennen; wij bidden U: stort uw genaden in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.


Wat is een permanent diaken?
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft voorzien in het ambt van permanent diaken. Hoewel er vanaf de eerste eeuwen altijd diakens zijn geweest, werd de diaken in zijn huidige vorm pas ingevoerd door het Tweede Vaticaans Concilie. Dat gebeurde in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Sindsdien mogen zowel gehuwde als ongehuwde mannen de diakenwijding ontvangen. Krachtens deze wijding mogen zij een aantal taken in de kerk vervullen, zoals het verkondigen en toelichten  van Gods Woord in de preek en bij het assisteren bij de H. Eucharistie. Ook mag de permanent diaken het sacrament van de doop toedienen en optreden als kerkelijk getuige bij een huwelijk. Maar vooral staat de diaken ten dienste van zijn medemens, vooral zieken en hulpbehoevenden.


De blijde geheimen van de rozenkrans
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Jezus wordt geboren in eens tal te Bethlehem
Jezus wordt in de tempel opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden

 

De droevige geheimen van de rozenkrans
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt zijn kruis naar de berg Calvarie
Jezus sterft aan het kruis


De glorievolle geheimen van de rozenkrans
Jezus verrijst uit de doden
Jezus stijgt op ten hemel
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
Maria wordt in de hemel opgenomen
Maria wordt in de hemel gekroond

 

De geheimen van het Licht
De doop van Jezus in de Jordaan
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana
De verkondiging van het Koninkrijk Gods
De gedaanteverandering op de berg Tabor
De instelling van de Eucharistie


Avondgebed
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste majesteit.
Ik dank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard.
Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.

(Overdenk hoe gij deze dag hebt doorgebracht.)
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

 

Het kerkelijk jaar
Einde november/begin december eindigt het kerkelijk jaar en begint het nieuwe kerkelijke jaar. Het kerkelijke of liturgische jaar is een cyclus van feesten, vieringen, perioden. Daarmee wil de Kerk het hele jaar plaatsen in of omkaderen met het verlossingswerk van de Heer. Beginnend met de advent voert het ons naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer. En de vastentijd bereidt ons voor op het herdenken van het lijden en de dood van de Heer in de Goede Week en op de viering van Zijn Verrijzenis met Pasen. De overige periodes worden samen de “tijd door het jaar” genoemd.
De viering van een zon- of feestdag begint aan de vooravond. Dus vanaf zaterdagavond na 17.00 u, wordt de liturgie gevierd van de zondag daaropvolgend. In de zondagsliturgie worden om de drie jaar dezelfde lezingen gelezen. Deze jaren noemt men de driejaarlijkse cyclus A – B – C.
Vanaf de eerste zondag van de advent tot aan het begin van de volgende advent, dus tot en met de zaterdag na Christus Koning, zijn we nu nog in het liturgische jaar B.
Op de eerste zondag van de advent, op 2 december 2018, begint het liturgische jaar C.
In jaar A wordt uit het evangelie van Matteüs gelezen, in jaar B uit het evangelie van Marcus en in jaar C uit het evangelie van Lucas. Het evangelie van Johannes wordt in al deze jaren gelezen, met name in de advent, kersttijd, vastentijd en paastijd.
Op de weekdagen wordt om de twee jaar een tweejaarlijkse cyclus gevolgd, genaamd I in oneven jaren en II in even jaren.

 

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari wordt gevierd. Het is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel” waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Voorafgaande aan de H. Mis zal achter in de kerk de zegening plaatsvinden. Aansluitend volgt een processie door de kerk waaraan alle gelovigen kunnen deelnemen.