Huispaaskaarsen

De huispaaskaarsen kunnen weer worden besteld. Ze zijn in diverse modellen tegen verschillende prijzen verkrijgbaar. Achter in de kerk ligt een afbeelding van de kaarsen en een bestellijst waarop u uw gegevens kunt invullen. Ook kunt u ze bestellen op het parochiekantoor. Vriendelijk verzoek om bij uw bestelling contant te betalen.  

Parochiële erepenning voor Mia Vogel

Op zondag 8 januari heeft mevrouw Mia Vogel in de parochiekerk van Chevremont de zilveren parochiële erepenning ontvangen voor 25 jaar trouwe dienst in kerk en parochie. Vele activiteiten zijn door haar – steeds in de grootste bescheidenheid – verricht. Zo houdt ze de graven van de overleden priesters op het kerk bij, maakt ze velen met advents- en kerstkransen blij, helpt ze bij het Sjevemeter Kirchefes, alsook bij het maken van de kroetwusj, is ze een hulp in de pastorie-en-daaromheen voor vele pastoors, en vanaf het eerste begin – acht jaar geleden – lid van de poetsgroep die iedere veertien dagen de kerk poetst. Mia, van harte bedankt voor je vele werk voor de Kerk. Proficiat met de onderscheiding die je dubbel-en-dwars hebt verdiend. 

100 jaar Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Zondag 20 november vierde ons kerkelijk zangkoor zijn eeuwfeest en het jaarlijkse patroonsfeest al is het een jaar later vanwege de coronaperikelen. Jubilarissen waren Klaar Latten en Huub Van de Wall (50 jaar lid), Jan Douven (40 jaar secretaris), Louise Bierman en Miep Houtema (25 jaar lid) en Luciënne Paffen (12,5 jaar lid). Jan Douven werd daarenboven door deken Nevelstein onderscheiden met ‘Pro Ecclesia Rodensis’, opgespeld door diens dochter Francien voor zijn vele verdiensten voor dit koor dat een jaar of 8 geleden flink werd versterkt na een fusie met twee andere koren. Huub Van de Wall bespeelde voorafgaande aan de H. Mis op prachtige wijze ons mooie orgel. De viering zelf werd opgeluisterd o.l.v. Peter Hensgens en met Rob Peters aan het orgel. De uitvoering was wederom prachtig en hartverheffend – ‘sursum corda’. Na de H. Mis vond in de Hof van Gaia een feestelijke middag plaats met een uitstekende maaltijd en een muzikale bijdrage door een aantal dames o.l.v. Tjeu Wetzeler. Het was een alleszins zeer mooie en hartelijke viering van dit eeuwfeest en patroonsfeest. Het pastorale team en het kerkbestuur wil het koor namens onze hele geloofsgemeenschap in Kerkrade uitdrukkelijk danken voor hun geweldige inzet gedurende zovele jaren. Niet alleen in de dekenale kerk St. Lambertus maar ook in de andere kerken waar de gefuseerde koren ontstaan zijn en eveneens bij vreugde en verdriet God en mensen hebben gediend met hun mooie gezangen en hun gezongen gebeden. 

Van Harte Proficiat en héél véél dank aan deze bijzondere dames en heren van ons mooie koor!   

Deken S. Nevelstein

Energie

Dit woord heeft op dit moment een bredere betekenis gekregen dan ooit tevoren. We hebben het er bijna iedere dag over. Dat we weer nieuwe energie hebben gekregen dankzij een verkwikkende vakantieperiode. Dat we er dus weer ’tegen’ kunnen. Of net tegenovergesteld: Dat we geen of weinig ‘energie’ hebben. Dat we uitgeblust zijn en nodig moeten ‘bijtanken’. Bij sommigen is de energie zover op dat er een ‘burn out’ of een ‘depressie’ intreedt en dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan. In ons lichaam wordt die energie bepaald door de spiegel van bepaalde stofjes die reageren op ons mentale welzijn opgeteld bij onze fysieke conditie of het ontbreken daarvan.

‘Energie’ is ook letterlijk op te vatten als opgewekt door fossiele of niet-fossiele brandstof en het lijkt erop dat onze hele economie aan het infuus komt te liggen. In ieder geval de ‘energie’-kosten in zowat ieder huishouden en ieder bedrijf en school en sportgelegenheid enz. Te weinig gas en steeds meer vraag naar brandstoffen drijven de kosten tot ontstellende hoogte op. De komende tijd zullen we alles op alles moeten zetten om mensen bij te staan die de vaste lasten in de verste verte niet meer kunnen ophoesten en ook degenen die hun schulden niet meer in de greep kunnen houden of doen verminderen zelfs wanneer die bij schuldhulpverlening zijn ondergebracht. Ook in onze kerken en pastorieën zullen we alles op alles moeten zetten om door deze periode heen te komen. We zullen er niet omheen komen om onze kerken NIET meer te verwarmen middels die huidige gasketels. Één uur stoken van de Lambertuskerk kost om en nabij € 900,- en dat kunnen we echt niet ophoesten. Het kerkbestuur is druk doende met het uitzoeken en toepassen van de meest mogelijke en onmogelijke energie besparende maatregelen en installaties. Tegelijkertijd zal het onmogelijk zijn om dit geregeld te hebben vóórdat de komende koude periode zal intreden. Mocht iemand hierin een gouden tip hebben, dan staan we daar zeer voor open. In ieder geval vragen we om uw begrip en vooral solidariteit met concrete mensen die in nood gaan komen.

Deken S. Nevelstein

Activiteiten Vredeskapel – februari

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – INTERNATIONAAL – voor iedereen.
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. Meditatie, zang, muziek en voorbeden.

Samen met de Oekraïense vrouwen en kinderen die in het klooster wonen, willen we zingen en bidden voor Vrede m.n. in de Oekraïne.

INLOOPOCHTENDEN
voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.

In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 13.00u.
Data: 08 en 22 februari. Van harte WELKOM!

LECTIO DIVINA – Avond
Dinsdag 28 februari van 18.45-20.15u. in de kloosterruimte.

Lectio Divina (Geestelijke lezing) is een manier van Bijbellezen die o.a. in de Monastieke traditie gebruikt wordt om een Bijbeltekst meer tot leven te laten komen en persoonlijk te laten aanspreken. Op deze avond zullen we een Bijbel/ Evangelie-tekst lezen, mediteren en bespreken. Voor meer info en aanmelding bij Zr. Marie-Liesse: spiritualiteitml@gmail.com of in de Vredeskapel.
U bent van Harte uitgenodigd.

BEZOEK SAVELBERGMUSEUM
van de Kleine Zusters van St.Joseph in Heerlen, vindt plaats op zaterdag 18 maart.
Vertrek om 10.00u. bij de Vredeskapel, en terugkomst rond 13.00u.

Bij gelegenheid van de Feestdag van de H. Joseph willen we een bezoek brengen aan de stichtingsplek (klooster en kapel) en bakermat van deze Congregatie die veel voor onze streek heeft betekend, ziekenhuis Heerlen, Huize op de Berg etc. Het is een bijzonder verhaal, wat middels een rondleiding, tentoonstelling en film aan ons verteld zal worden. Het belooft een interessant bezoek te worden.
Prijs: € 8,- (voor totale programma + koffie met vlaai). Eigen bijdrage voor vervoer.
Opgave bij Zr. Marie-Liesse: spiritualiteitml@gmail.com of in de Vredeskapel.

 

DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2023
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag, 22 februari, van start en eindigt met Pasen. U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.  Ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens deze speciale tijden in het kerkelijk jaar, om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

 

Aanmelding Eerste H. Communie

De Eerste H. Communie zal in 2023 plaatsvinden:

Zondag 14 mei 09.30u. in de Catharinakerk:
Bs. ‘St.Ursula’

Bs. ‘De Diabolo’
SBO. ‘Mgr.Hanssen’    

Donderdag 18 mei Hemelvaart 10.30u. in Chevremont:
Bs. ‘De Blokkenberg’

Bs. ‘De Steltloper’        

Do.18 mei Hemelvaart 10.30u. in de Lambertuskerk:
Bs. ‘Bleijerheide’

OBS. ‘De Schatkist’     

Aanmelding VOOR 1 OKTOBER kan middels een invulformulier met begeleidende brief,
die op te vragen is bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com

Kerk ‘Bleijerheide’

Aan het begin van de 19e eeuw was er in het oude Kerkrade slechts één kerk: de St. Lambertuskerk. Over moerassige wegen liepen de kerkgangers van Spekholzerheide, Haanrade of Bleijerheide lange afstanden om iedere zondag naar de heilige Mis te gaan. Door de mijnbouw groeiden de gehuchten rond het dorpje Kerkrade uit tot grote woonwijken. Iedere wijk kreeg een eigen kerk, die op iedere zondag meerdere keren vol zat. De parochianen gaven van het weinige dat ze hadden om een eigen kerk te kunnen bouwen en om de kerken en geestelijken te kunnen onderhouden. In ons bisdom was het vaak zo dat een parochie bij vier volle kerken op zondag de opdracht kreeg om te helpen tot de bouw van een nieuwe kerk. Zo werd er vanuit Bleijerheide de parochie Nulland gesticht en men dacht een korte tijd dat een tweede stichting nodig zou zijn in de buurt van het kerkhof. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw loopt het kerkbezoek in de parochies terug. Alle kerkbezoekers van geheel Kerkrade zouden zonder meer plaats kunnen  vinden in de St. Lambertuskerk. Ook het aantal parochianen die aan de kerkbijdrage meedoet neemt af. De meeste vrijwilligers horen tot de generatie van de senioren. In Kerkrade moesten wij de afgelopen jaren afscheid nemen van de kerken van de Hopel, van Rolduckerveld, zowel de Jozef en Norbertus als ook de Blijde Boodschap, de kerk van de Gracht en van de Heilust en in onze eigen parochie van de kerk van Nulland. Prachtige kerkgebouwen, met zeer betrokken vrijwilligers en telkens een kleine maar trouwe groep van  mensen die de kerk financieel steunden en aan de eucharistievieringen deelnamen. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, maar het zou best kunnen zijn dat we ooit weer uitkomen waar wij tweehonderd jaar geleden zijn vertrokken: één kerk in Kerkrade, de St. Lambertuskerk. De St. Antoniuskerk van Bleijerheide is een rijksmonument en zal dus als gebouw niet zomaar gaan verdwijnen. Maar monumentale kerken kunnen soms deels of helemaal een andere functie krijgen. Voor veel van de nog bestaande kerken in Kerkrade, ja in Limburg, Nederland, West-Europa zal men dus op zoek gaan of de prachtige gebouwen, zij het in een andere functie, behouden kunnen blijven. Misschien kunnen toekomstige generaties van gelovigen de gebouwen terugkopen en er weer kerken van maken. In de loop van de kerkgeschiedenis waren er altijd weer tijden waar het niet zo goed ging en dan werden de tijden plotseling beter. De hoop is immers een christelijke deugd. Ook voor de kerk van Bleijerheide is zo een proces in gang gezet. Dat wil niet zeggen dat we volgende maand de kerk willen sluiten. Het afronden van zo een proces kan best lang duren.  Maar ons uiteindelijk doel is het prachtige gebouw van de kerk van Bleijerheide te behouden, zij het ook in een andere functie. Wij danken iedereen voor de betrokkenheid bij de St. Antoniuskerk, blijf onze kerk a.u.b trouw verbonden.  Pastoraal team Parochiefederatie Kerkrade

JAARSTUK BLEIJERHEIDE 2020
In Bleijerheide is het tekort liefst € 57.500,- en dat is enorm. Dit is niet slechts terug te voeren op de coronamaatregelen maar door een ontstellend gebrek aan bijdragen en collecte-gelden aldaar gedurende jaren. We kunnen de pastoor helemaal niet betalen en eigenlijk is geen enkele uitgave daar nog te rechtvaardigen. Wanneer we in dit tempo doorgaan dan is de parochie binnen 3 jaar totaal failliet. U begrijpt dat de situatie uitermate kritiek is en op korte termijn zullen er stevige beslissingen moeten plaatsvinden.

 

Klooster Hoofdstraat

‘De Witte Zusters’ zo wordt deze plek in de volksmond nog steeds door velen genoemd. Die hebben evenwel al meer dan 20 jaar geleden het klooster overgedragen aan de Paters Sacramentijnen die op hun beurt in september 2019 definitief zijn vertrokken. Ondertussen is de Vredeskapel eigendom van de Stichting ‘Koningin van de Vrede’ en deze Stichting is voornemens om het klooster over te nemen van de Paters Sacramentijnen hetgeen nu mogelijk lijkt te worden. De Stichting wil het klooster gaan gebruiken ter ondersteuning van de pastorale en diaconale zorg binnen de Parochiefederatie Kerkrade aangestuurd door het Pastorale Team en Kerkbestuur van deze federatie. Als het een beetje meezit zal een priester, Thomas Minh, Nederlander van Viëtnamese komaf, die nu in Canada werkzaam is, in het klooster komen wonen en dan ook een stuk beheer over het klooster op zich nemen. Ook de Gemeenschap van Sant’Egidio zal van de kapel en de ruimtes op de begane grond gebruik gaan maken evenals Caritas 045 die nu wekelijks maaltijden verzorgt vanuit de kerk in Chevremont. Heel belangrijk ook blijft de Erewacht die al tientallen jaren het dagelijks gebed bij het uitgestelde Allerheiligste, Jezus in de gedaante van de H. Hostie, verzorgen. Natuurlijk zijn we zeer verheugd over deze ontwikkelingen en zien uit naar de realisatie van een en ander.

Deken S. Nevelstein

Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

Op 16 december heeft ondergetekende en wethouder Tim Weijers de verkoopovereenkomst getekend waarbij de Blijde Boodschapkerk wordt gekocht door de gemeente Kerkrade. De sluiting van de betreffende kerk heeft indertijd veel beroering veroorzaakt maar verreweg de meeste betrokkenen zijn ervan doordrongen dat dit niet anders kon. De meest betrokken parochianen van die kerk werden van harte welkom geheten in de kerk van St. Petrus en Maria Tenhemelopneming, hemelsbreed 300 meter verderop. Daar is inmiddels een heel levendig samenspel ontstaan van mensen, oud en jong, die de handen in elkaar slaan voor kerk en kerkgemeenschap. Prachtig is ondertussen dat de mooie glas-in-lood ramen van de Blijde Boodschap bewaard zullen blijven en dat de gemeente daar zorg voor zal dragen. Het indrukwekkende kruisbeeld heeft een goede plaats gevonden in de kerk van Chevremont. Het zaaltje waar iedere week meerdere malen mensen bijeenkomen om te bidden en over het geloof te spreken in die kerk hebben we de passende naam ‘Blijde Boodschapzaal’ gegeven. De verkoop van de kerk vindt plaats in het kader van een totale sanering van het Rolduckerveld. De inzet is om de woonomstandigheden aanzienlijk te verbeteren en de mensen ook persoonlijk beter te helpen en bij te staan. Als kerkgemeenschap werken we hier graag aan mee en willen ondersteuning bieden waar het maar kan. De hele interactie met vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade en met name dhr. Ton van der Velden, hebben wij als constructief en positief ervaren. Dit willen we graag continueren. 

Deken S. Nevelstein