Jos van de Pas 40 jaar misdienaar

Op zondag 17 oktober 2021 willen wij, tijdens de Heilige Mis om 11.00 uur in de H. Petrus – Maria Tenhemelopnemingkerk te Chevremont, extra feestelijk stilstaan bij het feit dat Jos van de Pas zijn 40-jarig jubileum viert als misdienaar.
Tevens jubileert Jos omdat hij 40 jaar lid is van de misdienaars en acolietenvereniging AKO.
Jos is een uitstekend misdienaar en dat hij heel veel ervaring heeft uit zich in het feit dat Jos graag aangesproken wordt als ‘hulppastoor’. We mogen met trots vermelden dat Jos die titel ook echt verdient. Hij helpt de pastoor en de diaken altijd bij de voorbereiding van de H. Mis. Zo zorgt hij dat de liturgische kleding steeds perfect zit.

Heel bijzonder is het om te vermelden dat Jos, in het verleden,  reeds kerkelijk onderscheiden is met de pauselijke onderscheiding “Bene merenti” de orde die uitgereikt wordt aan zeer verdienstelijke personen in de kerk.

In 2018 werd Jos uitgeroepen tot Prins Carnaval van de Ako en regeerde hij dat carnavalsseizoen, vrijwel zeker als eerste prins in Limburg met het syndroom van Down, over het rijk van de AKO.

We zijn met z’n allen heel trots op Jos en wij hopen dat hij tot in lengte van dagen lid mag blijven van de AKO en als zodanig ook de H. Mis zal blijven dienen. Aansluitend aan de H. Mis op zondag 17 oktober, is er gelegenheid om Jos te feliciteren. Daarbij zal de passende tussenafstand gerespecteerd worden.

Voor Jos en voor ons allen zou het geweldig zijn als tijdens deze viering velen aanwezig zullen zijn.

U bent daarom van harte welkom!

Diaken Pieter

 

Kerkelijk Zangkoor St. Petrus – Chevremont

Wij zijn begonnen met Zingen

Mannen, uw stem wordt gehoord.

Zing gezellig met ons mee.
Ja gezellig in ons netwerk voor kerk 
en gemeenschap zoals verzorgingshuizen en verenigingen.

U bent welkom elke vrijdag op onze repetitie van 19.30 tot 21.30u.
in ons Petruszaaltje Nassaustraat 39.

Telefoon: 06 482 125 97  e-mail: info@leonwijnands.eu

Alvast hartelijk dank en tot a.s. vrijdag op de repetitie.

Opheffing Dameskoor St. Catharina Holz

Na 47 jaar heeft het bestuur van het Dameskoor St. Catharina Holz, in samenspraak met de leden en dirigente, met pijn in het hart moeten besluiten het koor op te heffen. Door de coronamaatregelen, te weinig leden en gezien de leeftijd van een groot aantal leden was voortzetting van het koor niet meer mogelijk. De kwaliteit van de koorzang kwam in het gedrang en dat is niet de bedoeling. Op zondag 10 oktober viert het dameskoor voor het laatst haar 47ste Sjtieftoengsdaag in de H. Mis van 09.45 uur, waarbij het koor de mis niet opluistert. Aansluitend vindt in het Catharinahoes een afsluitend samenzijn plaats. We bedanken de geestelijken en alle parochianen die ons in al die jaren hebben gesteund en gewaardeerd.

Klooster Hoofdstraat

‘De Witte Zusters’ zo wordt deze plek in de volksmond nog steeds door velen genoemd. Die hebben evenwel al meer dan 20 jaar geleden het klooster overgedragen aan de Paters Sacramentijnen die op hun beurt in september 2019 definitief zijn vertrokken. Ondertussen is de Vredeskapel eigendom van de Stichting ‘Koningin van de Vrede’ en deze Stichting is voornemens om het klooster over te nemen van de Paters Sacramentijnen hetgeen nu mogelijk lijkt te worden. De Stichting wil het klooster gaan gebruiken ter ondersteuning van de pastorale en diaconale zorg binnen de Parochiefederatie Kerkrade aangestuurd door het Pastorale Team en Kerkbestuur van deze federatie. Als het een beetje meezit zal een priester, Thomas Minh, Nederlander van Viëtnamese komaf, die nu in Canada werkzaam is, in het klooster komen wonen en dan ook een stuk beheer over het klooster op zich nemen. Ook de Gemeenschap van Sant’Egidio zal van de kapel en de ruimtes op de begane grond gebruik gaan maken evenals Caritas 045 die nu wekelijks maaltijden verzorgt vanuit de kerk in Chevremont. Heel belangrijk ook blijft de Erewacht die al tientallen jaren het dagelijks gebed bij het uitgestelde Allerheiligste, Jezus in de gedaante van de H. Hostie, verzorgen. Natuurlijk zijn we zeer verheugd over deze ontwikkelingen en zien uit naar de realisatie van een en ander.

Deken S. Nevelstein

De Givt – app

Sinds kort is er voor degenen die thuis de H.Mis volgen via FB of YouTube, de mogelijkheid om met de collecte mee te doen. Als men de app ‘Givt’ downloadt, kan men het gewenste bedrag overmaken naar ‘Kerkrade-H.Lambertus’ of ‘Kerkrade-Chevremont’. In deze tijd van pandemie kunnen slechts een beperkt aantal mensen de zondagse Mis daadwerkelijk bijwonen, terwijl een veelvoud deze via social media volgt. Uiteraard zijn we blij dat we – ondanks alle beperkingen – langs deze weg velen weten te bereiken, maar tegelijkertijd ziet de penningmeester met lede ogen aan, hoe de inkomsten van o.a. de collectes drastisch verminderen. De Givt-app is dan ook een uitkomst, om – langs een heel eenvoudige weg – tijdens de H.Mis mee te doen met de collecte. Giften, die op deze manier worden overgemaakt, zijn aftrekbaar bij de belastingopgave.

 

Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

Op 16 december heeft ondergetekende en wethouder Tim Weijers de verkoopovereenkomst getekend waarbij de Blijde Boodschapkerk wordt gekocht door de gemeente Kerkrade. De sluiting van de betreffende kerk heeft indertijd veel beroering veroorzaakt maar verreweg de meeste betrokkenen zijn ervan doordrongen dat dit niet anders kon. De meest betrokken parochianen van die kerk werden van harte welkom geheten in de kerk van St. Petrus en Maria Tenhemelopneming, hemelsbreed 300 meter verderop. Daar is inmiddels een heel levendig samenspel ontstaan van mensen, oud en jong, die de handen in elkaar slaan voor kerk en kerkgemeenschap. Prachtig is ondertussen dat de mooie glas-in-lood ramen van de Blijde Boodschap bewaard zullen blijven en dat de gemeente daar zorg voor zal dragen. Het indrukwekkende kruisbeeld heeft een goede plaats gevonden in de kerk van Chevremont. Het zaaltje waar iedere week meerdere malen mensen bijeenkomen om te bidden en over het geloof te spreken in die kerk hebben we de passende naam ‘Blijde Boodschapzaal’ gegeven. De verkoop van de kerk vindt plaats in het kader van een totale sanering van het Rolduckerveld. De inzet is om de woonomstandigheden aanzienlijk te verbeteren en de mensen ook persoonlijk beter te helpen en bij te staan. Als kerkgemeenschap werken we hier graag aan mee en willen ondersteuning bieden waar het maar kan. De hele interactie met vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade en met name dhr. Ton van der Velden, hebben wij als constructief en positief ervaren. Dit willen we graag continueren. 

Deken S. Nevelstein

 

Kerkelijk jaar

Op zondag 22 november wordt het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar.
Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de advent, dit jaar dus op zondag 29 november.
Met de eerste zondag van de advent begint voor de lezingen op zondag tijdens de Eucharistieviering de B-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Marcus. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus II van het oneven jaar.