September 2022 is weer Monumentenmaand

In dat kader is op zaterdag 17 september de Dekenale kerk van de H. Lambertus aan het Kerkplein opengesteld.
Tussen 13.00 en 17.00u. zijn vrijwilligers aanwezig die bezoekers kunnen informeren over de kerk en haar inrichting.
Ontdek samen met onze rondleiders de verhalen achter de geschiedenis van deze kerk met haar bijzondere objecten en kunst.

De H. Lambertuskerk met haar rijke historie is zeker een bezoek waard. De H. Lambertuskerk in het centrum van onze stad vormde ooit het begin van de stad. Niet alleen de geschiedenis van de kerk is boeiend, maar ook haar interieur, haar gebrandschilderde ramen en in het bijzonder het hoogaltaar trekken ieders aandacht. In de opgestelde vitrines kunnen diverse kerkschatten worden bewonderd. Er kan een bezoek worden gebracht aan de sacristie waar de kerkelijke gewaden en kerkelijke benodigdheden worden bewaard. Een aantal gewaden zijn uitgestald.

Op het oksaal bevindt zich het beroemde Müller-orgel uit 1848 dat in 2019 werd gerestaureerd. Het orgel zal worden bespeeld door de volgende organisten:

14.00-14.20u. door Henk Winckels
15.00-15.20u. door Jan Harmsen
16.00-16.20u. door Rob Peters.

Op die dag zijn de volgende boekjes te koop: “De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in Kerkrade” à € 5,00 en de “Geschiedenis van Kerkrade” à € 7,00. Beide boekjes samen kosten slechts € 10,00. De opbrengst van de boekjes alsmede van de vrije gave zijn weer bestemd voor de jaarlijkse adventactie in december. Het loont alleszins de moeite deze prachtige kerk, inmiddels 178 jaar oud, te komen bezoeken.

Hartelijk welkom!

Activiteiten Vredeskapel

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE INTERNATIONAAL

– Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. Meditatie, zang, muziek en voorbeden.
Samen met de Oekraïense vrouwen en kinderen die in het klooster wonen, willen we, in verschillende talen, samen zingen en bidden voor Vrede.
Omdat de moeders werken en de kinderen naar school gaan, zal het zingend bidden voorlopig naar een uur later verplaatst worden.
De kapel sluit om 15.00u. (behalve eerste vrijdag om 16.00u.) en gaat om 17.00u. weer open. Vanaf 29 september. Open voor iedereen!

LECTIO DIVINA – AVOND
Dinsdag 25 oktober 2022 van 18.45-20.15u.

Lectio Divina (Geestelijke lezing) is een manier van Bijbellezen die o.a. in de Monastieke traditie beoefend wordt om een Bijbeltekst meer tot leven te laten komen en persoonlijk te laten aanspreken. Op deze avond zullen we een Bijbel/ Evangelie-tekst lezen, mediteren en bespreken. Voor meer info en aanmelding: Zr. Marie-Liesse of in de vredeskapel. U bent van harte uitgenodigd.
E-mail: spiritualiteitml@gmail.com

FATIMA-GEBED VOOR VREDE
Het is inmiddels traditie geworden dat er in de maanden mei en oktober een gemediteerd rozenkrans gebed plaatsvindt in de Vredeskapel om te bidden voor Vrede. Dit keer heel bijzonder voor de situatie in de Oekraïne.

Donderdag 13 oktober van 18.45-19.30u. Van harte welkom!

HARTSCATECHESE
rondom thema. In kloosterruimte. Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30u.

Datum: 22 oktober.

BEZINNINGSGROEP rondom thema en tekst uit Levensboek van Jeruzalem.
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00u. Volgende datum: 03 september.

INLOOPOCHTENDEN voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.
In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 12.30u.
Data: 31 augustus,12 en 26 oktober. Welkom.

Aanmelding Eerste H. Communie

De Eerste H. Communie zal in 2023 plaatsvinden:

Zondag 14 mei 09.30u. in de Catharinakerk:
Bs. ‘St.Ursula’

Bs. ‘De Diabolo’
SBO. ‘Mgr.Hanssen’    

Donderdag 18 mei Hemelvaart 10.30u. in Chevremont:
Bs. ‘De Blokkenberg’

Bs. ‘De Steltloper’        

Do.18 mei Hemelvaart 10.30u. in de Lambertuskerk:
Bs. ‘Bleijerheide’

OBS. ‘De Schatkist’     

Aanmelding VOOR 1 OKTOBER kan middels een invulformulier met begeleidende brief,
die op te vragen is bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com

Groenvoorziening kerk Haanrade

Inwoners van Haanrade hebben gemerkt dat de tuin rondom de H. Hart van Jezuskerk aldaar er nogal belabberd bij lag. Ondertussen hebben een aantal omwonenden, directe buren en overburen, de handen uit de mouwen gestoken en zijn aan de slag gegaan. Opmerkelijk ook dat er een gezin bij betrokken is waarvan de leden helemaal geen Christenen zijn maar desondanks respect hebben voor hun leefomgeving en de kwaliteit daarvan en zich daar ook met hand-en-span-diensten voor willen inzetten. Zelfs hebben deze mensen het rondbrengen van parochieblaadjes op zich genomen; daar waar we geen vrijwilligers uit de eigenlijke doelgroep kunnen vinden. We zijn daar natuurlijk erg gelukkig mee en dankbaar voor. ‘Geen woorden maar daden’. Daar kunnen we misschien nog wel wat van leren. Ook vanuit de gemeente is er aandacht en zorg voor deze problematiek en van daaruit zal eveneens gekeken worden naar oplossingen. Ook daarvoor onze dank en erkentelijkheid.

Contactpersoon bezorging-centrum ‘Grenzeloos Contact’

Door allerlei omstandigheden heeft dhr. Hub Hommen zijn werkzaamheden als contactpersoon-bezorging-parochieblad-centrum, beëindigd. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door dhr. Franco Wetzelaer, tevens redactielid.   

VERZOEK
Eén keer per maand wordt het blad huis-aan-huis bezorgd. Mocht u graag een hand hulp willen bieden met het bundelen en het  verspreiden van het blad, neem dan contact op met dhr. Wetzelaer, o6 48 56 44 27 of webmaster@pfkrd.nl 

Het parochiekantoor is telefonisch bereikbaar onder 045 545 22 38

Kerk ‘Bleijerheide’

Aan het begin van de 19e eeuw was er in het oude Kerkrade slechts één kerk: de St. Lambertuskerk. Over moerassige wegen liepen de kerkgangers van Spekholzerheide, Haanrade of Bleijerheide lange afstanden om iedere zondag naar de heilige Mis te gaan. Door de mijnbouw groeiden de gehuchten rond het dorpje Kerkrade uit tot grote woonwijken. Iedere wijk kreeg een eigen kerk, die op iedere zondag meerdere keren vol zat. De parochianen gaven van het weinige dat ze hadden om een eigen kerk te kunnen bouwen en om de kerken en geestelijken te kunnen onderhouden. In ons bisdom was het vaak zo dat een parochie bij vier volle kerken op zondag de opdracht kreeg om te helpen tot de bouw van een nieuwe kerk. Zo werd er vanuit Bleijerheide de parochie Nulland gesticht en men dacht een korte tijd dat een tweede stichting nodig zou zijn in de buurt van het kerkhof. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw loopt het kerkbezoek in de parochies terug. Alle kerkbezoekers van geheel Kerkrade zouden zonder meer plaats kunnen  vinden in de St. Lambertuskerk. Ook het aantal parochianen die aan de kerkbijdrage meedoet neemt af. De meeste vrijwilligers horen tot de generatie van de senioren. In Kerkrade moesten wij de afgelopen jaren afscheid nemen van de kerken van de Hopel, van Rolduckerveld, zowel de Jozef en Norbertus als ook de Blijde Boodschap, de kerk van de Gracht en van de Heilust en in onze eigen parochie van de kerk van Nulland. Prachtige kerkgebouwen, met zeer betrokken vrijwilligers en telkens een kleine maar trouwe groep van  mensen die de kerk financieel steunden en aan de eucharistievieringen deelnamen. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, maar het zou best kunnen zijn dat we ooit weer uitkomen waar wij tweehonderd jaar geleden zijn vertrokken: één kerk in Kerkrade, de St. Lambertuskerk. De St. Antoniuskerk van Bleijerheide is een rijksmonument en zal dus als gebouw niet zomaar gaan verdwijnen. Maar monumentale kerken kunnen soms deels of helemaal een andere functie krijgen. Voor veel van de nog bestaande kerken in Kerkrade, ja in Limburg, Nederland, West-Europa zal men dus op zoek gaan of de prachtige gebouwen, zij het in een andere functie, behouden kunnen blijven. Misschien kunnen toekomstige generaties van gelovigen de gebouwen terugkopen en er weer kerken van maken. In de loop van de kerkgeschiedenis waren er altijd weer tijden waar het niet zo goed ging en dan werden de tijden plotseling beter. De hoop is immers een christelijke deugd. Ook voor de kerk van Bleijerheide is zo een proces in gang gezet. Dat wil niet zeggen dat we volgende maand de kerk willen sluiten. Het afronden van zo een proces kan best lang duren.  Maar ons uiteindelijk doel is het prachtige gebouw van de kerk van Bleijerheide te behouden, zij het ook in een andere functie. Wij danken iedereen voor de betrokkenheid bij de St. Antoniuskerk, blijf onze kerk a.u.b trouw verbonden.  Pastoraal team Parochiefederatie Kerkrade

JAARSTUK BLEIJERHEIDE 2020
In Bleijerheide is het tekort liefst € 57.500,- en dat is enorm. Dit is niet slechts terug te voeren op de coronamaatregelen maar door een ontstellend gebrek aan bijdragen en collecte-gelden aldaar gedurende jaren. We kunnen de pastoor helemaal niet betalen en eigenlijk is geen enkele uitgave daar nog te rechtvaardigen. Wanneer we in dit tempo doorgaan dan is de parochie binnen 3 jaar totaal failliet. U begrijpt dat de situatie uitermate kritiek is en op korte termijn zullen er stevige beslissingen moeten plaatsvinden.

 

Klooster Hoofdstraat

‘De Witte Zusters’ zo wordt deze plek in de volksmond nog steeds door velen genoemd. Die hebben evenwel al meer dan 20 jaar geleden het klooster overgedragen aan de Paters Sacramentijnen die op hun beurt in september 2019 definitief zijn vertrokken. Ondertussen is de Vredeskapel eigendom van de Stichting ‘Koningin van de Vrede’ en deze Stichting is voornemens om het klooster over te nemen van de Paters Sacramentijnen hetgeen nu mogelijk lijkt te worden. De Stichting wil het klooster gaan gebruiken ter ondersteuning van de pastorale en diaconale zorg binnen de Parochiefederatie Kerkrade aangestuurd door het Pastorale Team en Kerkbestuur van deze federatie. Als het een beetje meezit zal een priester, Thomas Minh, Nederlander van Viëtnamese komaf, die nu in Canada werkzaam is, in het klooster komen wonen en dan ook een stuk beheer over het klooster op zich nemen. Ook de Gemeenschap van Sant’Egidio zal van de kapel en de ruimtes op de begane grond gebruik gaan maken evenals Caritas 045 die nu wekelijks maaltijden verzorgt vanuit de kerk in Chevremont. Heel belangrijk ook blijft de Erewacht die al tientallen jaren het dagelijks gebed bij het uitgestelde Allerheiligste, Jezus in de gedaante van de H. Hostie, verzorgen. Natuurlijk zijn we zeer verheugd over deze ontwikkelingen en zien uit naar de realisatie van een en ander.

Deken S. Nevelstein

Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

Op 16 december heeft ondergetekende en wethouder Tim Weijers de verkoopovereenkomst getekend waarbij de Blijde Boodschapkerk wordt gekocht door de gemeente Kerkrade. De sluiting van de betreffende kerk heeft indertijd veel beroering veroorzaakt maar verreweg de meeste betrokkenen zijn ervan doordrongen dat dit niet anders kon. De meest betrokken parochianen van die kerk werden van harte welkom geheten in de kerk van St. Petrus en Maria Tenhemelopneming, hemelsbreed 300 meter verderop. Daar is inmiddels een heel levendig samenspel ontstaan van mensen, oud en jong, die de handen in elkaar slaan voor kerk en kerkgemeenschap. Prachtig is ondertussen dat de mooie glas-in-lood ramen van de Blijde Boodschap bewaard zullen blijven en dat de gemeente daar zorg voor zal dragen. Het indrukwekkende kruisbeeld heeft een goede plaats gevonden in de kerk van Chevremont. Het zaaltje waar iedere week meerdere malen mensen bijeenkomen om te bidden en over het geloof te spreken in die kerk hebben we de passende naam ‘Blijde Boodschapzaal’ gegeven. De verkoop van de kerk vindt plaats in het kader van een totale sanering van het Rolduckerveld. De inzet is om de woonomstandigheden aanzienlijk te verbeteren en de mensen ook persoonlijk beter te helpen en bij te staan. Als kerkgemeenschap werken we hier graag aan mee en willen ondersteuning bieden waar het maar kan. De hele interactie met vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade en met name dhr. Ton van der Velden, hebben wij als constructief en positief ervaren. Dit willen we graag continueren. 

Deken S. Nevelstein

 

Kerkelijk jaar

Op zondag 21 november is het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de advent, dit jaar op zondag 28 november.
Met de eerste zondag van de advent begint voor de lezingen op zondag tijdens de Eucharistieviering de C-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Lucas. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus I van het even jaar.