Kerkbijdrage en overige giften

Zou u onze kerk van de parochiefederatie financieel willen steunen?
• een oproep om bij te dragen aan onze lopende kosten;
• personeelskosten;
• kosten van liturgische vieringen en pastorale zorg;
• het onderhoud van het gebouw, de verwarming, de verlichting;
• kortom alle kosten om de kerkdeuren open te houden, u en al die anderen welkom te heten in de kerken van de parochiefederatie
en om de pastorale dienstverlening te blijven verlenen;

• giften aan goede doelen (ANBI’s), dus ook uw bijdrage aan onze kerk, zijn aftrekbaar van de belastingen.
Voor eventuele giften zijn we u zeer erkentelijk. Deze kunt u overmaken op rekening NL24 INGB 0001211409
t.n.v. RK Kerkbestuur H. Lambertus Kerkrade. 

Kerkbijdrage en vrijstelling
Deelnemers aan de kerkbijdrage, die minimaal met het basisbedrag van € 100,00  per jaar deelnemen gedurende een aaneensluitende periode van vier jaar, zijn vrijgesteld van stipendia voor begrafenis- en huwelijksmissen. Mocht bij een van de laatstgenoemde gebeurtenissen de periode van vier jaar nog niet voltooid zijn, of de gemiddelde bijdrage, over 4 jaar, is niet gelijk aan het gemiddelde basisbedrag, dan wordt een vrijstelling verleend naar rato.

Betaling kerkbijdrage
Om administratieve redenen verzoeken wij u gebruik te maken van rekening NL24 INGB 0001211409
t.n.v. RK Kerkbestuur H. Lambertus Kerkrade.
Alle overige banknummers worden niet meer vermeld maar blijven eveneens in gebruik.

Info kerkbijdrage
De heer J. Goltstein is de waarnemend administrateur voor de kerkbijdrage en kunt u bij hem terecht met vragen en voor informatie. U kunt ook terecht op onze website en het parochiebureau van de H. Lambertus, 045 545 22 38 en per e-mail kerkbijdrage@pfkrd.nl