Kerkhof Haanrade

Het kerkhof in Haanrade begon aardig te verwilderen. Desondanks zijn er tot nu slechts 2 mensen die hierover opmerkingen hebben gemaakt en dat getuigt niet van breed interesse voor het probleem. Ondertussen hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en in de parochiekerken van Lambertus en Chevremont mensen om hulp gevraagd. Pastoor Hans heeft een en ander geïnitieerd en gecoördineerd en op woensdag 17 juli werd de eerste keer gewerkt op het kerkhof en dat met liefst 12 mensen. Opmerkelijk dat uit Haanrade zelf toch nog toe niemand is gekomen om mee te doen. Zij hebben evenwel nog altijd de kans om de handen uit de mouwen te steken voor hun eigen kerkhof. In principe wordt er iedere woensdag gewerkt. U kunt zich graag aanmelden bij pastoor Kreuwels of gewoon eens komen kijken. In ieder geval zijn we erg blij met degenen die hun ‘handjes laten wapperen’. Veel dank! 

100 jaar kapel Lichtenbergstraat

Zaterdag 7 september vieren we een openluchtmis bij het prachtige kapelletje aan de Lichtenbergstraat. Inmiddels is een klein comité gevormd dat een en ander voorbereidt en we zullen in alle eenvoud om 18.00 uur bijeenkomen bij de kapel om aldaar het eeuwfeest van de kapel te vieren. Een kapel op de grens van de parochies Haanrade en Chevremont en daarmee bij uitstek een plek om te verbinden en de handen ineen te slaan. Zoals de kinderen van Haanrade en Chevremont samen basisschool de Blokkenberg bezoeken, zo zullen we bij de kapel samen de Eucharistie vieren en we voelen en ervaren dat dit naar de toekomst toe op veel meer fronten zal gaan gebeuren.  Ook voor deze viering willen we u van harte uitnodigen. Deken S. Nevelstein

Leven in de Goddelijke wil

Goedele de Maeyer uit België zal een zeer interessante lezing houden over hoe te leven in de Goddelijke wil. Luisa Piccarreta uit Italië heeft in opdracht van Jezus en Maria alles opgeschreven wat aan haar werd geopenbaard werd. Deze bijzondere vrouw leidde een gewoon leven dat toch buitengewoon was. 
Op eenvoudige wijze zal u worden uitgelegd hoe we kunnen leven zoals God het heeft bedoeld. Het is een manier van leven en als we deze weg volgen, zal Jezus ons een zeer bijzondere genade schenken.

Bovendien beloofde Jezus dat dit onderricht dat Hij aan Luisa had gegeven, ten goede komt niet alleen aan uzelf, maar aan iedereen. Ook al heeft men er hier nog niet veel over gehoord, toch zijn haar boeken over de gehele wereld verspreid, en zelfs haar biografie is reeds uitgegeven door het Vaticaan.

Bent u geïnteresseerd? Tot zondag 22 september om 14.00 uur in het Cultuurhuis Landgraaf, Veldstraat 21.

Meer info: 06 229 513 32  website: https://luisapiccarreta-goddelijkewil.org/

 

75 jaar bevrijding – 175 jaar Lambertuskerk

Al bijna 1000 jaar staat er een Lambertuskerk op deze plek. De huidige kerk evenwel dateert van 1844 en werd op 17 september van dat jaar geconsacreerd door de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. Paredis. Overigens behoorden we toen pas 4 jaar bij dat bisdom, daarvoor meer dan 8 eeuwen bij het bisdom Luik. Op zondag 29 september zullen we dit vieren samen met de herdenking van 75 jaar bevrijding van Kerkrade in samenwerking met de Oranjevereniging. De Eucharistieviering vindt plaats op de Markt ‘Hinger Herjods Ruk’ en begint om 11.00 uur. Bij slecht weer natuurlijk in de Lambertuskerk. De opzet van de viering is vergelijkbaar met de viering vorig jaar van 100 jaar ‘Hinger Herjods Ruk’. We willen u allen van harte uitnodigen voor deze bijzondere viering. Deken S. Nevelstein

Dakreparatie Dekenij

Velen hebben gezien dat vanaf de Goede Week tot na Pinksteren steigers hebben gestaan rondom de dekenij (pastorie van de deken). Het honderd-en-acht jaar oude dak moest zeer dringend vervangen worden. Bij regenbuien drong het water van alle kanten binnen zeker daar waar de dakkapellen gesitueerd waren. In het verleden vanwege het gebrek aan baten is het vervangen steeds opgeschoven. Alle financiën zijn vrijwel uitsluitend voor de Lambertuskerk aangewend. Na een hevige regenbui en fikse storm begin 2018 toen het regenwater andermaal binnen droop en reparatie geen optie meer was, hebben wij moeten besluiten om het pannendak te renoveren en de daklijsten te verven. Isolatie (volkomen afwezig) heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het plan van eisen bij de aanvraag van offerten.

Wij hebben vier bedrijven om een offerte gevraagd. Uiteindelijk is de dak reparatie aan de firma Verkoulen gegund en het schilderwerk aan de firma Vankan. Tijdens de werkzaamheden zijn we ook geconfronteerd met meerwerk. De schoorsteen moest opnieuw gemetseld worden, deze zat helemaal los; en op de bovenste zolder lag een behoorlijke hoeveelheid oud puin dat nimmer is afgevoerd. Eveneens moesten ophangbeugels vervangen worden die niet waren voorzien in de offerte. De totale kosten van de dakrenovatie bedroegen exclusief meerwerk € 81.591,00 incl. btw. waarvan € 73.800,00 voor het dak en € 7.792,00 schilderwerk.
Het meerwerk bedraagt € 4.021,00. Wij hopen door sponsoring en via andere wegen een deel van de kosten gedekt te krijgen. 

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade.

Luiken Dekenij

Een half jaar geleden hebben de heren Pierre Wouters en Wim Vanhauten ons benaderd vanwege hun idee om de verdwenen luiken langs de ramen van de dekenij te laten terugkeren. Vervolgens heeft Wiertz Foundation hieraan een bedrag toegekend en heeft de firma Richter, die een en ander heeft gemaakt, eveneens een deel geschonken. Zoals gezegd: het is een volledig particulier initiatief waaraan het kerkbestuur toestemming heeft gegeven. Het resultaat mag er zijn: De dekenij heeft hiermee een upgrading ondergaan en de luiken zien er fantastisch uit. We danken dan ook de beide heren initiatiefnemers en de sponsoren heel hartelijk voor deze actie en voor dit mooie resultaat.

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade

 

Vredeskapel

Een “levend” Vredesmonument toegewijd aan Maria Koningin van de Vrede. Een ontmoetingsplek van velen voor gebed, aanbidding of om even een kaarsje op te steken. Een “oase” in het hart van Kerkrade. Een Erewacht zorgt voor permanente aanbidding van het Heilig Sacrament. Er is nog altijd versterking nodig.
Ook u kunt uw “steentje” bijdragen door u aan te melden
voor 1/2 uur -1 uur per maand, per 2 weken of per week.
Samen willen we zo blijven danken en bidden voor de vrede in de wereld, onze eigen omgeving en in ons eigen hart.

Voor meer informatie en opgave:
Mevr. M. Piepers tel: 045-5456004 en Dhr. M. Huntjens tel: 045-5452320 of per e-mail:
erewacht@kpnmail.nl

Laten we hopen dat de bewoners van Kerkrade en omgeving het unieke en grote belang van deze plek inzien en zich geroepen weten zich hiervoor in te zetten.

INFO TUIN VAN VREDE

Elke vrijdag van 16.30-17.00 uur, zingend bidden voor VREDE in de vredeskapel. Bezinningsgroep rond het Levensboek van Jeruzalem.
Zaterdagochtend 10.00 uur  in het klooster. Volgende datum is 13 juli.

Stichting kruisen en kapellen Limburg

Deze stichting is nauw verbonden met het Bisdom Roermond en als overkoepelende organisatie sinds 1954 actief betrokken bij de zorg voor kruisen en kapellen in Limburg. Een van de doelstellingen is het adviseren en stimuleren van plaatselijke groeperingen en particulieren. Denk bijvoorbeeld aan raadgeving op het gebied van restauratie en onderhoud, en het geven van advies bij onder andere het oprichten van een kruis of kapel. De SKKL heeft een uitgebreid archief en biedt daardoor de mogelijkheid om naar een bepaald(e) kruis of kapel onderzoek te doen. De stichting onderhoudt een uitgebreid netwerk binnen de provincie. In elke regio hebben  bestuursleden hun “aandachtsgebied”. Voor opmerkingen en raad kan iedereen terecht bij het bestuurslid dat voor een bepaalde plaats verantwoordelijk is. In de Regio Parkstad is voor de plaatsen Kerkrade en Landgraaf dhr. Toon Janssen de contactpersoon, bereikbaar via telefoon 045 541 37 94 of e-mail janssen.toon@ziggo.nl

Voor vragen op het gebied van kruisen en kapellen kunt u dus bij hem terecht. Ook bij  feestelijke activiteiten rond kruisen en kapellen kunt u contact met hem opnemen. Het is mogelijk om t.b.v. het kwartaalblad “Kapellen en Kruisen” artikelen bij hem aan te bieden welke aandacht geven aan de feestviering. 

Dienstencentrum Kerkrade-centrum, Ursulinenhof 50, nodigt uit

Elke maandag koffie-inloop van 14.00-16.00 uur. Consumpties € 1,20

Maandag 26 augustus IJS-middag van 14.00-16.00 uur. € 3,50

Wel graag vooraf aanmelden: tel. 045-567 38 95

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het mogelijk om bij ons een warme maaltijd
(3 gangen á € 8,00) te komen eten om 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met 045-567 38 95.

Preken van pastoor Hans Kreuwels op Youtube

Sinds enige tijd kunt u op facebook de zondagspreek, alsook de ‘door-de-weekse’ preekjes, van pastoor Hans Kreuwels zien en beluisteren.
Voor wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen, of voor wie op zoek is naar geestelijk voedsel, een mogelijkheid de kerk-in-huis te halen.

Wilt u de preken van pastoor Hans op Youtube zien en beluisteren klik dan hier