Reserveringen H. Missen

Graag attentie voor het aanmelden voor de H. Missen voor kerstmis.
Volgens de huidige gang van zaken mogen 30 mensen een H. Mis bijwonen.
De Nachtmis op kerstavond en de Mis op 1e Kerstdag zijn al vol.
Mogelijk dat op 8 december een verruiming wordt toegestaan tot b.v. 100 personen.
Dat betekent dat u zich na deze datum weer kunt aanmelden. Wij houden u op de hoogte.

Advent en Kerstmis

Op 8 december zal, zoals het er nu naar uitziet, meer duidelijkheid komen betreffende de viering van Kerstmis. We hopen van harte dat we met Kerstmis weer met minstens 100 mensen per viering bijeen kunnen komen. Op Kerstavond dragen we dan 6 H. Missen op en op Eerste en Tweede Kerstdag telkens 4 en dat zou betekenen dat we 1400 mensen in die vieringen kunnen ontvangen. Laten we het hopen. Bij de streaming van de H.Missen hebben we gemerkt dat er soms erg veel mensen kijken. Bij de H. Mis op de 11de van de 11de waren dat er rond de 1000.
We hebben op een zondag zelfs tegen de 2000 volgers gehad!
En gemiddeld per zondag meer dan 1000 voor de Lambertuskerk en de kerk van Chevremont samen. Dat is allemaal zeer aanzienlijk en voor ons zelfs verbazingwekkend. 

De Adventtijd die aanbreekt is een tijd van bezinning. Deze hele ‘Coronatijd’ is een tijd van bezinning. Bezinning is iets heel anders dan elkaar opdraaien in vóór en tegen; in ‘eens’ en ‘niet-eens’; in ‘acceptatie’ of ‘opstandigheid’. Bezinning betekent dat je pas op de plaats maakt en echt gaat nadenken en je niet door emotie en frustratie alleen laat leiden. Bezinning is dus zeker niet eenvoudig; temeer omdat er al velen zijn die door emotie en frustratie meegezogen zijn. En ook daarvoor moet begrip zijn. Bezinning is iets goeds. Stilstaan bij een wonder van leven dat zich aandient. Even bezig zijn met iets wat nog veel groter en machtiger is dan de crisis van deze tijd en van dit moment. 

We bereiden ons voor op de geboorte van Jezus en niet alleen op het vieren van het zoveelste gemiste feest. De geboorte van ieder kind is zo geweldig en zo groot, dat het bij jonge mensen de zorgen van het moment naar de achtergrond drukt. En dat niet op een goedkope of makkelijke manier. Dit is een ervaring die ik in de laatste weken heb opgedaan bij de geboorte van een aantal kinderen bij mensen om mij heen. Hoezeer is dan de geboorte van de Zoon van God altijd opnieuw in staat om de wereld even de adem te laten inhouden en pas op de plaats te laten maken. Van harte wens ik u allen een mooie en intense Adventtijd van harte toe waarin alle zorgen die op ons allemaal drukken minstens wat verzacht worden en waarin we licht en perspectief zien opkomen.

Deken S. Nevelstein

 

Advent – Dienstbaarheid

De jaarlijkse Adventactie is weer opgestart. Deze actie voor de minderbedeelden kan niet vroeg genoeg worden begonnen. Het afgelopen jaar konden 250 pakketten worden uitgedeeld door de bijdrage van vele gulle gevers. Ook dit jaar kunnen weer houdbare levensmiddelen beschikbaar worden gesteld, maar ook andere artikelen. Deze giften worden verdeeld onder hen die het niet zo breed hebben als de meesten van ons. God roept ons op om te delen in zijn zorg voor de schepping en de medemens. God heeft zichzelf gegeven om te dienen en daarom is ook De Kerk geroepen om te dienen. Ons geloof roept mensen op om hun leven in dienst te stellen van de medemens en van een rechtvaardige samenleving. De levensmiddelen, enz. kunnen worden afgegeven op de pastorie of worden gedeponeerd in de manden in onze kerken. Mocht u nog andere dingen willen schenken, pleeg dan even overleg met de medewerkers van het parochiekantoor! 
En bedenk: er is nooit genoeg!
U kunt ook een financiële bijdrage storten op rekeningnummer NL24 INGB 0001 2114 09 t.n.v. RK Kerkbestuur H. Lambertus Kerkrade met vermelding “Adventactie”.
GEEF OOK DIT JAAR AAN UW MEDEMENS EN GUN HEN EEN MOOIE KERST!

Welkom Bleijerheide-Nulland

We hebben het over een hele oude en hele stevige wijk met een lange geschiedenis van mijnbouw. In Bleijerheide begint de eerste kolenwinning op het grondgebied van het huidige Nederland. Dat betekent dat hier al in de 19e eeuw een flinke gemeenschap ontstond en dus ook een eigen identiteit werd gecreëerd. Nu nog zijn er een aantal stevige verenigingen die de wijk verlevendigen en dragen zoals de Harmonie St. Aemiliaan, de voetbalclub KVC Oranje, de Scoutingvereniging St. Willibrord, twee schutterijen en niet te vergeten buurtvereniging ‘De Bouwerwei’ die dit jaar 75 jaar bestaat; een viering die op een later tijdstip zal plaatsvinden; en daarnaast ook nog heel wat andere verenigingen. Eveneens een prachtige parochiekerk met de schitterende gebrandschilderde en monumentale ramen van Henri Jonas. Vanaf 1 januari zal dit geheel deel uitmaken van de Parochiefederatie Kerkrade waar nu al de Holz, Chevremont, Haanrade en het Centrum bij horen. Tussen al deze delen is inmiddels een goede interactie ontstaan en een mooie samenwerking op alle fronten. Het gaat ook niet meer op de eerste plaats om wijk A, B of C; maar het gaat om de MENSEN die daar wonen. Nu al zijn er veel contacten met mensen en verenigingen in Bleijerheide-Nulland en is de samenwerking al veel meer aan de gang dan menigeen merkt. Het is dus niet eens een nieuw begin waar we mee te maken hebben, maar het verder ontwikkelingen en uitwerken van iets wat al lang functioneert. Misschien dat een enkeling zich afvraagt wat de toegevoegde waarde van dit alles is. Ik zou zeggen: Kom maar eens kijken; klik eens op de website van de Parochiefederatie Kerkrade. U kunt dan het parochieblad lezen en zien wat er allemaal gebeurt. En dat is heel stevig. De mensen van Bleijerheide-Nulland zijn méér dan welkom om mee te doen en we zullen zeker in de komende tijd nog wat vaker de neus om de hoek steken in Bleijerheide-Nulland ook al komen we er nu al bijna wekelijks op tal plekken en bij tal van mensen. 

WELKOM en alle goeds, Deken S. Nevelstein

Caritas 045

In de afgelopen maand mochten we over de € 3000,00 aan giften ontvangen voor de maaltijdverstrekking in Chevremont.
De milde sponsors willen we buitengewoon hartelijk danken hiervoor! Iedere donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur vindt deze maaltijdverstrekking plaats vóór de kerk van Chevremont aan de Nassaustraat.
We blijven afhankelijk van sponsoring (het gaat immers wekelijks om 400 maaltijden!) en derhalve nogmaals het rekeningnummer: NL50RABO 0125206852 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus Missionaire
Werkgroep. Heel hartelijk dank!

Vredeskapel en klooster

Er ligt een initiatief om het klooster bij de Vredeskapel ook verder een religieuze bestemming te verschaffen. Hier zouden dan zusters van de ‘Fraternité Monastique de Jerusalem’, de San Egidio beweging en de Focolare beweging een onderkomen kunnen vinden. Alle drie zijn dat wereldwijd bestaande katholieke groeperingen die zich onbaatzuchtig voor Samenleving en Kerk inzetten. Er zijn ook mogelijke investeerders die het pand van de Paters Sacramentijnen, de huidige eigenaren, zouden kunnen kopen. De Stichting Koningin van de Vrede, eigenaar van de Vredeskapel zelf, evenals de Parochiefederatie Kerkrade ondersteunen dit idee volledig en hopen dat de Paters Sacramentijnen de ruimte bieden om een en ander te kunnen realiseren. Natuurlijk zullen we U op de hoogte houden van het verdere verloop hieromtrent. 

Deken S. Nevelstein

Coronamaatregelen in kerken en Vredeskapel

* vooraf reserveren voor het bijwonen van de H. Mis; maximaal 30 personen per viering; (geen reservering betekent geen toegang)
* vóór het betreden van de kerk/kapel de handen desinfecteren;
* dringend advies om bij binnenkomst en gedurende de H. Mis een mondkapje te
  dragen;
* altijd anderhalve meter afstand houden;
* looproutes in acht nemen;
* in de kerk/kapel op de gereserveerde plaatsen in de banken plaatsnemen;
* vóór de communie de handen desinfecteren;
* in de kerk/kapel de eventuele aanwijzingen van de priester of acolyth volgen.

Bij de ingang van de kerk/kapel kan van het “Protocol voor gelovigen” kennis worden genomen. De bovenvermelde coronamaatregelen zijn opgesteld naar de situatie per 23 november.
Deze kunnen echter op elk moment worden aangepast.
LET OP: De maatregelen zijn opgesteld op aanwijzing van de regering en van de bisschoppenconferentie. Iedereen moet er zich van bewust zijn dat het absoluut noodzakelijk is om deze maatregelen op te volgen, zonder enige concessie.
Het is een gezondheidskwestie: het gaat om uw en andermans gezondheid.
En daarom moet iedereen voorzichtig (willen) zijn. Ook U!
ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.

Programma Vredeskapel – Tuin van Vrede

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE : elke vrijdag van 16.30 – 17.00u. in de Vredeskapel.
Niet op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021.
GEZINSAANBIDDING : elke eerste vrijdag van de maand van 15.00 – 16.00u.
Eerstvolgende op vrijdag 4 december 2020 en vrijdag 8 januari 2021.
BEZINNINGSGROEP : op zaterdagmorgen van 10.00 – 11.30u. rondom thema uit Levensboek van Jeruzalem olv Zr. Marie-Liesse. Volgende datum: 12 december.
INLOOPOCHTENDEN : van 10.30 – 12.00u. op woensdagmorgen. Voor een praatje, geestelijk gesprek of gewoon gezellig kopje koffie / thee.
Data: 25 november, 9 en 23 december. Altijd welkom!

 

POETSGROEP – VREDESKAPEL zoekt nog steeds helpende handen.
Eerstvolgende keer is op dinsdag 15 december van 18.30-20.00u. met daarna koffie / thee.

 

KERSTMARKT – TUIN VAN VREDE
Dit jaar willen we een “alternatieve” kerstmarkt voorstellen, op 19 en 20 december op het pleintje van de Vredeskapel.

Verkoop van boeken, kaarten, vazen, kerststukjes en diverse kerstartikelen etc.
Zaterdagmiddag 19 dec. van 14.00-16.00u. en op zondagmiddag 20 dec. van 14.00 – 16.00u.

 

BLOEMSCHIKCURSUS: ADVENT – KERST
2 middagen van 14.30 – 17.00u. bij Vredeskapel.
Zaterdagmiddag 28 november – adventstukje
Zaterdagmiddag 19 december – kerststukje

De middagen beginnen met een inleiding, koffie, korte uitleg en vervolgens gaat u, evt. met begeleiding, aan de slag. Voor materiaal wordt verzekerd, maar u mag ook uw eigen materiaal van ideeën meebrengen. Kosten: € 5,00 per middag. Maximaal 8 personen.

Opgeven bij Marjo Vreuls: tel: 045 535 29 19
VAN HARTE WELKOM !!

 


UITNODIGING – INLEIDING OVER ADVENT / KERSTMIS
Als voorbereiding op het feest van Kerstmis bent u van harte uitgenodigd voor een inleiding door
Zr. Marie-Liesse in deze Adventtijd.
Dinsdag 8 december van 15.00 – 16.00u. in de Vredeskapel, Hoofdstraat 20.
Vanwege de coronamaatregelen zij max. 30 personen toegestaan. Daarom vragen wij u zich van tevoren op te geven bij mevr. Piepers: tel: 045-5456004 of
per e-mail: erewacht@kpnmail.nl

Warmtekussens

Dat onze parochies financieel in de gevarenzone verkeren, zal ondertussen algemeen bekend zijn. Op alle fronten wordt dan ook gekeken hoe inkomsten te genereren en onkosten omlaag te brengen. Eén van de grote uitgaven betreft de verwarmingen van onze kerken. Per H. Mis wordt in bijvoorbeeld de kerk van Chevremont voor zo’n € 180,00 aan gas verstookt. Met het huidige – beperkt – aantal kerkbezoekers betalen we dus per Mis zo’n € 4,- per persoon, om de kerk ietwat behaaglijk te verwarmen. Jaarlijks wordt in de wintermaanden in deze kerk voor zo’n € 5000,00 aan gas verstookt.

Kerken door heel het land zijn op zoek naar alternatieven voor deze hoge kosten, die bovendien ook nog andere nadelen met zich meebrengen. Zo wordt met name de ruimte onder het plafond behaaglijk warm, waar de kerkbezoekers echter niet zitten. In verband met het corona-virus wordt bovendien geadviseerd géén warme lucht te laten circuleren in een (kerk-)gebouw, terwijl de CO2 uitstoot bij gebruik van grote hoeveelheden gas uiteraard ook navenant is.

In verschillende kerken in ons land (o.a. de kathedraal van Breda) is men sinds enkele jaren overgestapt op warmte-kussens. Aanvankelijk zijn deze kussens ontworpen om ook als het koud wordt, buiten op het terras te kunnen blijven zitten. Voor kerken blijkt dit echter eveneens een welkom alternatief te zijn voor de dure, oneconomische en milieuonvriendelijke heteluchtverwarming.
De kussens worden elektrisch opgeladen en geven vervolgens aan de gebruiker een behaaglijke warmte af. Men kan daarbij kiezen voor drie standen.
Men kan de kussens ook gebruiken op andere plaatsen dan alleen in de kerkbank, zoals in een dagkapel, koffie-ruimte of in een zaal waar groepen, zoals de ‘biddende vaders/moeders’, bijeenkomen.

Omdat de hete-lucht-verwarming uitblijft, zal de kerk weliswaar koud aanvoelen, maar de ervaring in andere kerken met deze warmte-kussens is, dat men het
vervolgens toch behaaglijk warm kan krijgen. Vergelijk het maar met een koude auto, waar je in een verwarmde stoel plaats kunt nemen. In de kerk van Chevremont ziet men problemen graag als kansen en wil men dit experiment graag aangaan, opdat onze kerkbezoekers er – ondanks alle financiële problemen – toch warmpjes bij kunnen blijven zitten!