Buitengewone bedienaar

Eén van de taken die sinds de liturgievernieuwing van het concilie aan gelovigen kan worden toevertrouwd als hulp en medewerking aan het dienstwerk van de  priesters, is die van buitengewone bedienaar van de H. Communie.

Voor nieuw aan te stellen kandidaten voor deze functie worden er vormingsbijeenkomsten gegeven. Daarna ontvangen zij een schriftelijke benoeming van de vicaris-generaal, gevolgd door een officiële aanstelling van de bisschop. Op Sacramentsdag 20 juni 2019 hebben in de Basiliek van Meerssen tijdens een H. Mis de volgende personen uit de Parochiefederatie Kerkrade deze benoeming ontvangen uit handen van hulpbisschop Mgr. E. de Jong: mevr.Tiny Pluijmen uit de Parochie H. Catharina en
dhr. Toon Janssen uit de Parochie H. Lambertus. Beiden zijn alleszins bekend omdat zij ook nu al beschikbaar zijn als acoliet, lector, collectant, koster. Tevens zijn ze als vrijwilliger beschikbaar op het parochiekantoor. Zuster Marie-Liesse ontving reeds eerder haar benoeming t.b.v. haar inzet in diverse Wijkzorgcentra. Zij zijn door hun benoeming in de gelegenheid om, bij noodzaak, te worden ingezet bij het uitreiken van de H. Communie tijdens de H. Eucharistie, bij het uitreiken van de H. Communie bij zieken aan huis en bij de uitstelling van het H. Sacrament bij (plotselinge) afwezigheid van priester of diaken.
Wij feliciteren hen met deze benoeming.

 

Geplaatst in nieuws.