Onderlinge R.K. Begrafenis- en Crematievereniging “St. Pietersrade” Chevremont


Onderlinge R.K. Begrafenis- en Crematievereniging “St. Pietersrade” Chevremont

houdt haar jaarvergadering in de koffiekamer van het ‘Monuta Crematorium Schifferheide’  Schifferheidestraat 7, 6466 EN Kerkrade.

Tijdstip: zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur.

De agenda van de ledenjaarvergadering luidt als volgt: 

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering 27 mei 2018 door de secretaris.
 3. Secretarieel jaaroverzicht 2018 door de voorzitter
 4. Financiële jaarstukken 2018 door de penningmeester.
 5. Het bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid te benoemen Dhr. Jos Schoonbrood.
  Eventuele mede kandidaten kunnen zich uiterlijk maandag 20 mei 2019 schriftelijk aanmelden of via e-mail: st.pietersrade@home.nl
  Nieuwe bestuursleden dienen te voldoen aan een door het bestuur opgestelde profielschets.
 6. Informatie over de automatisering van de administratie.
 7. Toekomst van St.Pietersrade: dienstenpakket, zusterverenigingen.
 8. Mededelingen
 9. Rondvraag.