Openingsmis WMC 2017 in de Rodahal

Zondag 2 juli wordt het WMC 2017 met een feestelijke en Pontificale Hoogmis geopend in de Rodahal om 11.00 uur.
Aartsbisschop Bert van Megen, pauselijk nuntius (ambassadeur) in Soedan en Eritrea is de Hoofdcelebrant. Onze Bisschop Mgr. Frans Wiertz is eregast en viert eveneens de Heilige Mis met ons mee. Voorts zal deken Steph Nevelstein, Rector Lambert Hendriks van het Grootseminarie Rolduc, pastoor Hans Kreuwels en een aantal andere priesters uit het dekenaat Kerkrade deze Eucharistieviering mee opdragen.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Kerkraads Symphonie Orkest o.l.v. Manon Meijs, het Chevremonts Mannenkoor, St. Rochuskoor Spekholzerheide, Kerkelijk Zangkoor Schandelen, Vocaal Ensemble Kerkrade, de solisten Kim Savelsbergh, Pascal Pitty en Frans Kokkelmans. Uitgevoerd worden de vaste gezangen van de Schubertmis, en onder andere ‘Laudate Dominum’ van M.Grdaldonik, ‘Ubi Caritas’ van C. Caccini.
Heel bijzonder is deze keer dat dit voor onze Bisschop Frans Wiertz het laatste WMC als Bisschop van Roermond zal zijn. We willen hier in het kader van deze viering bijzondere aandacht aan geven vanwege de liefst 24 jaar waarin hij het geestelijke hoofd is geweest van de Kerk in Limburg.

De Heilige Missen op die zondagochtend in de Holz, Chevremont en de Lambertuskerk komen uiteraard te vervallen. Wel is er die ochtend een Heilige Mis in de Vredeskapel aan de Hoofdstraat.  

Met veel vreugde kijken we hiernaar uit en we hopen velen op die zondagochtend in de Rodahal te mogen ontmoeten om samen op feestelijke wijze Eucharistie te vieren en de Heer te vragen om zijn zegen over Kerkrade en al zijn bewoners en over het WMC 2017.          Deken S. Nevelstein

Sacramentsprocessie

De Processie vorig jaar was een groot succes. De nieuwe formule heeft meer dan dubbel zoveel mensen op de been gebracht dan het jaar daarvoor. Dat betekent nog lang niet dat dit alles een gelopen race is en we achterover zouden kunnen leunen. Processie is er omwille van de Heilige Communie, de Heilige Hostie, Jezus Zelf die mensen bijeenbrengt. Sacramentsprocessie staat en valt ermee dat mensen bijeengebracht willen worden en aansluiten en niet blijven ronddraaien in achterhoede gevechten van ‘vroeger was het zus en vroeger was het zo’. We leven niet meer vroeger, we leven nu en we zullen het moeten doen met wat nu kan en haalbaar is. En als genoeg mensen daarvan doordrongen zijn en hun eigen ego aan de kant zetten dan ontstaat er iets heel moois zoals afgelopen jaar. Dit jaar blijft de formule dezelfde alleen vertrekken we vanaf de kerk van Chevremont naar de kapel aan de Hoofdstraat en dan naar de Lambertuskerk. En voor wat betreft de lengte van de route, die is nagenoeg net zo lang als die van vorig jaar!
We hopen velen van U te mogen begroeten op zondag 25 juni vanaf 09.30 uur bij de kerk Petrus-Maria Tenhemelopneming in Chevremont en om 11.00 uur in de Hoogmis in de Lambertuskerk. Aansluitend is er evenals afgelopen jaar frühschoppen op het Kerkplein.

Bedevaart naar Kevelaer

Op woensdag 21 juni 2017 organiseren de parochies H.Lambertus, H.Catharina, St. Petrus Maria-Tenhemelopneming en H.Hart van Jezus in samenwerking met de parochies van Kerkrade-West de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.
Om 07.30 uur vertrekt een bus vanaf het Kerkplein Kerkrade-Centrum en om 07.45 uur vanaf de kerk Holz. Voor de bedevaartgangers van Chevremont en Haanrade zal de vertrektijd zijn om 08.00 uur vanaf de kerk te Chevremont. Aangekomen in Kevelaer gaan we sámen met de parochies van Kerkrade-West in processie naar de mooie basiliek voor een plechtige Eucharistieviering. De viering zal door het dameskoor St. Martinus uit Spekholzerheide worden opgeluisterd. Daarna bestaat er de gelegenheid om de kruisweg te bidden. Aansluitend is er tijd om iets te eten, inkopen te doen en te genieten van de gezellige terrasjes. De dag wordt afgesloten met een plechtig lof, waarin alle devotionalia worden gezegend. De thuisreis is om 17.30 uur. Rond 19.30 uur worden wij weer thuis verwacht.
Kosten € 17,50 p.p. Inschrijven via het parochiekantoor H.Lambertus én in de dagkapel H.Catharina Holz tijdens de spreekuren en natuurlijk na de H.Missen. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni.
Mogen wij óók dit jaar weer op een grote deelname rekenen? 
Namens het Pastoraal Team, Diaken Din Houtema.

Heilig Vormsel

In juni zullen in twee Vormselvieringen jongens en meisjes van een aantal basisscholen het Heilig Vormsel ontvangen. Bij de voorbereidingen hierop merken we hoe complex hun leven is. Dag in dag uit ontvangen ze duizenden prikkels van allerlei kanten en ze hebben de handen vol om het allemaal een plek en plaats te geven. Voor kinderen van nu en voor jongeren van nu is het veel moeilijker een plaats te vinden in een wereld waarin de verwachtingspatronen veel te hoog gespannen zijn en de druk op de ketel immens. Geen wonder dat er nodigen tussen zitten die tegendraads reageren op alle en iedereen. De Heilige Geest kan alles doen omkeren en ik wens al deze kinderen toe dat ze tot in de diepste diepte van hun hart geraakt mogen worden door de liefde van God. God die, in tegenstelling tot grote delen van onze samenleving, van hen houdt zoals ze zijn en daarmee begint Hij.

De viering van Bs. St. Ursula vindt plaats in de H.Catharinakerk op vrijdag 30 juni om 19.00 uur.
De vormheer is Mgr. Dr. H. Schnackers, vicaris-generaal van het bisdom Roermond.

Pinksteren vertrouwen in de kerk

Het vertrouwen in de Kerk is zeer laag. Zo lazen we onlangs in de krant. Mij verbaast dit amper. Voor zover U het niet doet, zou ik zo 10 redenen kunnen opsommen waardoor dat zo is. We hoeven ons hieromtrent geen illusies te maken. Daar moeten we het dus mee doen. Het stemt tot bescheidenheid, tot bezinning, tot ‘verbeter de wereld en begin vooral bij jezelf’. Het vertrouwen in de mensen die deze Kerk belichamen, kan inderdaad misschien rammelen, maar dit kan en mag niets afdoen aan het vertrouwen in God, in Jezus, in de Heilige Geest. Wat mensen binnen die Kerk in zwakheid en zondigheid hebben gedaan en teweeggebracht dat hebben ze nimmer gedaan omdat ze in God geloofden en het evangelie gevolgd zijn. Integendeel, ze zijn in dat alles niet de weg van God gegaan maar hun eigen weg. Pinksteren is het feest waarbij de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen en vanaf toen over miljoenen en miljoenen mensen. De Heilige Geest kan mensen doen omkeren op wegen die niet de wegen van God zijn, te beginnen met hen die binnen de Kerk thuishoren. Kan mensen in vuur en vlam zetten voor het grootste en mooiste ooit op deze aarde: De Zoon van God, Jezus, die mens is geworden zoals wij en voor ons heeft geleefd, geleden, is gekruisigd, gestorven en uit de doden opgestaan. Hij leeft uit de kracht van niets dan liefde. Deze liefde alleen is bij machte vertrouwen te geven en te ontvangen. Ik nodig ons alleen hiertoe uit om onze harten wagenwijd open te zetten voor de liefde en barmhartigheid van God die ons thuisbrengt in Zijn vrede.  Deken S. Nevelstein

De omgedraaide wereld! Maria bezoekt Kerkrade.

Niet wij gaan dit keer op weg naar Maria, maar Zij bezoekt ons. In het kader van het 375-jarig jubileum van het Maria-bedevaartsoord Kevelaer, net over de Duitse grens bij Venlo, bestaat de mogelijkheid om een door paus Franciscus gezegende kopie voor enkele dagen naar je eigen huis of parochie te halen. Een initiatief dat wij als Cluster Kerkrade-West graag omarmen. Zeker met de wetenschap dat er sinds jaar en dag vele pelgrims uit onze omgeving richting Kevelaer gaan om hun intenties aan te bieden aan de ´Troosteres der bedroefden’.
Op zaterdag 17 juni is het Mariabeeld aanwezig in de H. Jozefkerk van Kaalheide. Wij starten deze bijzondere dag met een feestelijke eucharistieviering om 18.00 uur. De muzikale omlijsting is in handen van  het Jongerenkoor Kaalheide. Daarnaast zal onze deken voorgaan in deze H. Mis hierbij geassisteerd door de priesters en diaken van het Cluster Kerkrade-West. Aansluitend aan de mis zal er een kort Marialof plaatsvinden. Net zoals het elke middag in Kevelaer het geval is. Dit lof wordt opgeluisterd door een trompettist en een toetsenist. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie nog even napraten.
Een mooie gelegenheid om kennis te maken of om je voor te bereiden op de jaarlijkse bedevaart van de parochies van het Centrum, de Holz en Kerkrade-West op woensdag 21 juni, of het is een hernieuwde kennismaking en een mogelijkheid om een kaarsje bij Consolatrix Afflictorum op te steken wanneer de reis door leeftijd of ziekte te bezwaarlijk is geworden.
Wees welkom en laten wij samen het thema van dit jubileum, Mit Maria, oppakken.

Sjevemeter kirchefès

Het Sjevemeter kirchefès vindt plaats op ZONDAG 9 JULI van 12.00-17.00 uur.

We starten met een gezellig FRÜHSCHOPPEN
Voor de jeugd zijn er diverse vermakelijkheden, zoals springkussen, sjoelen, doeltrappen, schminken en nog veel meer.

Muziek en zang volop aanwezig o.a. met een live-optreden van het Familiekoor.
De organisatie is in handen van  AKO Chevremont.

Klik hier voor de poster als pdf.

 

Priesterwijdingen

De diakens Henyer Garcia León (lid van de Neocatechumenale Weg) en Geraldo de Vasconcelos (lid van het Oratorium van Filippus Neri), zijn op zaterdag 9 juni in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd.