Pasen – Doopsel van een volwassene

Het woord komt van het Hebreeuwse ‘Pesach’ hetgeen vrij vertaald zoiets als  ‘sloeg over’ betekent. De eerstgeboren Hebreeuwse kinderen (voorgangers van de Joden) werden gespaard bij de tiende plaag in de tijd van Mozes. De eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven en de engel van God ging niet naar binnen bij de huizen waar het bloed van het lam op de deurpost was gesmeerd. Daar woonden de Hebreeën.
Jezus gaat naar Jeruzalem om dat Pasen te vieren en tegelijkertijd komt er een nieuw, veel groter en omvattender ‘Pasen’. Jezus Zelf wordt als een Paaslam, onschuldig, vrijwel letterlijk, geslacht. Zijn bloed stroomt langs het kruishout. Dit kruis is als het ware de deurpost van de hele wereld. En de mensen van deze wereld worden gered, verlost, door de gave van Zijn Leven.
In de Paaswake, zaterdag 15 april, vanaf 20.30 uur, komt dit hele verhaal in volle omvang en dramatiek maar ook in alle vreugde tot uiting. Gedurende deze grootste en belangrijkste viering van het hele jaar wordt Maurice Mouthaan uit Terwinselen, 40 jaar oud, gedoopt, gevormd en ontvangt hij de eerste heilige Communie. Zijn zoontje Floris, 7 jaar oud, wordt eveneens gedoopt en ontvangt de eerste heilige Communie samen met zijn moeder Natascha die als baby gedoopt is. De jongens en meisjes die dit jaar het H. Vormsel ontvangen zullen tijdens de viering samen met Maurice en met ons allemaal de Doopbeloften hernieuwen. In de eerste eeuwen van de Kerk werden nooit kinderen gedoopt maar altijd volwassenen die zich daar jarenlang op hadden voorbereid en het Doopsel vond ook steeds in de Paasnacht plaats. Zo gebeurt het ook nu jaarlijks dat in de grote kathedralen en kerken van deze wereld in de Paasnacht volwassenen worden gedoopt. In de Dom van Keulen, de Notre Dame in Parijs en ook in de Sint Pieter door de paus zelf. Dit jaar hebben we de grote vreugde dat we dit ook in Kerkrade mogen meemaken.
Namens pastoor Hans, diaken Din en diaken Pieter, wens ik U allen alvast ene Zalig en Gezegend Paasfeest, Feest van de Verrezen Heer Jezus Christus, van harte toe.     Deken S. Nevelstein

Kerkelijke uitvaart – ouders versus kinderen

In de gesprekken met priesters en diakens in het dekenaat kwam deze thematiek stevig naar voren. Er zijn nogal wat ouderen die regelmatig bezoek ontvangen van een priester of diaken. Ze ontvangen regelmatig de ziekencommunie en vragen op enig moment om het Sacrament van de Ziekenzalving. Soms wordt er zelfs besproken hoe de kerkelijke uitvaart zal verlopen. Nu weten we helaas dat in veel families de relatie tussen ouders en kinderen niet zo soepel verlopen en soms zelfs verstoord zijn. Het hoe en waarom daarvan zou veel te ver voeren in dit artikel. De betreffende oudere komt na de ziekenzalving  te overlijden en er volgt taal noch teken in de richting van priester of diaken waar goed en intensief contact mee bestond of zelfs de priester die gewoon gevraagd werd om, soms midden in de nacht, te komen voor de ziekenzalving. Soms lijkt het erop dat bepaalde kinderen geen respect opbrengen voor de geloofsovertuiging van hun ouders en de wens naar een kerkelijke uitvaart simpelweg negeren. Ook zou het minstens fatsoenlijk zijn om even een bericht te geven aan de betreffende priester of diaken waar het contact mee bestond. Er bestaat ondertussen de mogelijkheid voor degenen die dat willen om een wilsbeschikking hieromtrent af te geven die zowel bij de familie als bij de priester of diaken bewaard wordt. Zelfs dan zijn we nog afhankelijk van de houding van nabestaanden hieromtrent. In ieder geval ligt er dan een wat hogere morele verantwoordelijkheid om laatste wensen van een overledene te respecteren.

 

 

Vastenactie 2017 / leerboeken voor vluchtelingen

4250 lesboeken en oefenschriften in de Eritrese taal. En dat voor 880 leerlingen op de verschillende vluchtelingenscholen. Dat lesmateriaal wil de leiding van het centrum voor Eritrese vluchtelingen in het Soedanese Khartoum heel graag aanschaffen van de opbrengst uit de Vastenactie die momenteel in zowel Eygelshoven als Kerkrade-Centrum loopt.
Achter in de kerken staan al de collectebussen waarin de giften gedeponeerd kunnen worden. In Kerkrade-Centrum wordt bovendien binnenkort een huis-aan-huiscollecte.
De parochies in Eygelshoven en Kerkrade-Centrum voeren dit jaar gezamenlijk de Vastenactie voor één en hetzelfde doel: de vluchtelingenschool in Khartoum. Tienduizenden Eritreërs steken jaarlijks de grens over naar Soedan in de hoop daar een beter bestaan op te bouwen. Velen komen in het vluchtelingencentrum terecht. Onder hen ook veel kinderen. We hebben het vluchtelingencentrum gevraagd waarmee we ze dit jaar kunnen helpen. En de lesboeken en oefenschriften staan hoog oude verlanglijst, zo liet het oudercomité van de vluchtelingenscholen vorige week per brief weten. De Eygelshovense parochie H. Joannes de Doper / H. Pastoor van Ars en de dekenale parochie H. Lambertus in Kerkrade hopen in deze vastenperiode elk 1800 euro op te halen. Vastenactie Nederland is onder de indruk van het hulpproject en heeft toegezegd zelf ook nog een flinke duit in het zakje te doen. Uiteindelijk zou er € 5.500,00 beschikbaar kunnen zijn voor de duizenden lesboeken die de schoolleiding zo graag voor de vele honderden leerlingen wil aanschaffen.
Eygelshoven hield ook vorig jaar al de Vastenactie voor deze vluchtelingenschool. Van de opbrengst van 2016 kon de vluchtelingenschool twee kopieermachines aanschaffen. En nu dan is er het verzoek voor de boeken.
Geef alstublieft. En help mee de positie van vluchtelingen in de eigen regio te verbeteren.
Deponeer uw gift in de collectebussen, geef aan de collectant of stort op
NL16 RABO 0151706506 t.n.v. Kerkbestuur H. Joannes de Doper o.v.v. Vastenactie 2017.

De collectanten zullen het bijgevoegde vastenactiezakje bij u ophalen in de week van 3 april a.s. Mocht u de collectanten mislopen dan kunt u het zakje deponeren in de kast achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.
Verder zijn wij nog op zoek naar collectanten. Heeft u een uurtje tijd dan bent u van harte welkom. Namens de werkgroep, Ad Kil. Telefoon 045 545 84 50

 

Sinds drie jaar is onze stadsgenoot Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius (ambassadeur) in Soedan en Eritrea. Bert doorliep het Antonius Doctor College hier in Kerkrade evenals John Dautzenberg, deken van Maastricht en ook ondergetekende. In mei 2014 ontving Bert de bisschopswijding van kardinaal Parolin, de Staatssecretaris van de Paus. Zijn werkterrein behoort tot de moeilijkste gebieden in dienst van de Heilige Stoel. Soedan is een nagenoeg volledig Moslimland en wordt op dictatoriale wijze bestuurd en Eritrea is een nog ergere dictatuur met duizenden dwangarbeiders en martelpraktijken aan de orde van de dag. Veel vluchtelingen uit Eritrea komen terecht in Soedan en daar zorgt onder andere Bert van Megen voor een stuk opvang. De mensen leven in die kampen daar in de meest erbarmelijke omstandigheden. De parochie Joannes de Doper/Pastoor van Ars in Eygelshoven en de parochies binnen onze parochiefederatie zullen de Vastenactie dit jaar hiervoor bestemmen. Deze deelactie wordt mede gedragen door de Vastenactie Nederland en zij zullen het opgehaalde bedrag in Eygelshoven en Kerkrade verdubbelen.

Antoniusnoveen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H. Lambertusparochie Kerkrade – Centrum

Ook dit jaar 2017 is aan de voorbereiding alsook aan de uitvoering van de Antonius dinsdagen veel aandacht en zorg besteed. Het centrale thema voor de vieringen zullen de “geestelijke werken van barmhartigheid“ zijn. De noveen zal vanaf 18 april t/m 13 juni elke dinsdag door een andere geestelijke worden verzorgd:

Vicaris generaal Mgr. dr. H. Schnackers, Deken S. Nevelstein, Pastoor H. Kreuwels,
Pater P. Wouters, Pastoor M. Heemels, Pastoor L. Terranea, Pastoor E. Smeets,
Rector Groot Seminarie-Rolduc L. Hendriks, de diakens P. v.d. Laarschot, M. Cuvelier,
A. Willems en D. Houtema.

Diverse koren zullen de diensten vocaal ondersteunen:

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, uit de H. Lambertusparochie,
o.l.v.Peter Hensgens en aan het orgel Huub Van de Wall;

Le Tre Voci,  Holz, orgel Michaela Thomas-Scheren;
Kerkelijk Zangkoor St. Rochus Spekholzerheide, o.l.v. Charles Steffan;
Schola Cantorum “Petrus en Paulus ” Schaesberg, o.l.v. Pavlina  Ognyanova;
Con Amore Bleijerheide, o.l.v. Bart van Kerkvoort en aan het orgel Marcel Konieczny;

Octava Schandelen ,o.l.v. Germaine Smedts;
Schola Gaudens Gaudebo, o.l.v. Jaap Dekker;
Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade, o.l.v. Guido Swelsen;

De volkszang zal aan het orgel worden begeleid door dhr. Henk Winckels.
In de viering van 5e noveendag 16 mei zal er een ziekenzalving plaatsvinden. De aanvang van de vieringen is steeds om 19.00 uur. Samen kunnen wij deze noveen, die al vanaf 1826 ononderbroken in onze H. Lambertuskerk wordt gehouden, in ere houden door ons gebed, ons zingend bidden en door onze aanwezigheid. Veel devotie toegewenst.

Voetbedevaart naar Antonius (Pley)

Op zaterdag 22 april vertrekt om 08.00 uur bij de kapel aan de Roderlandbaan (dichtbij Rolduc) een voetbedevaart door het prachtige natuurgebied van het Wormdal naar de Antoniuskapel te Pley. Onderweg wordt verschillende keren halt gehouden voor het bidden van een ‘tientje’ van de rozenkrans, terwijl ook een koffiepauze op het programma staat. Rond 10.30 uur wordt de H.Mis gevierd in de H.Antoniuskapel, waarna aansluitend een eenvoudige maaltijd is in Burg Wilhelmstein. Desgewenst kan men met de auto of lopend de weg terug nemen.
Opgave bij pastoor Kreuwels: hanskreuwels@gmail.com  of 06 505 950 13

Rouwverwerking

In de wintermaanden van november tot maart werden er een achttal bijeenkomsten gehouden in zaal Moscou voor mensen die een geliefde verloren hebben. Eén van de deelnemers schreef hierover een persoonlijke impressie:
“Ieder mens is verschillend en verwerkt op zijn eigen manier het verdriet. Mijn vrouw is 8 maanden geleden overleden. In het begin hoefde voor mij niets meer, ik wilde alleen maar weg, weg van alles, uren wandelen of fietsen.
Maar tijdens het wandelen of fietsen kom je tot bezinning, dan kun je weer een beetje (normaal) denken.
Tot op een dag een goede vriend zei: “Ga eens naar een bijeenkomst rouwverwerking”, waar ik hem ook dankbaar voor ben.
In de groep kun je het verdriet delen, en ik weet nu ook als je rouwt, dat er geen gevoel is dat vreemd is. Alle gevoelens, woede, verdriet enz. zijn normaal. Wel ben ik emotioneler geworden, waardoor de tranen vlugger komen.
Iedereen in de groep wil ik bedanken, ook voor de mooie gedichten, en de openheid in de groep. Ik heb mij prettig gevoeld, het was een (lach) en een traan.
Ook wil ik de dames Marie-Rose en Marianne bedanken dat zij iedere keer klaar stonden en ons heel goed hebben begeleid. Dank hiervoor. Max.”
In het najaar, na Allerheiligen wordt een nieuwe groep opgestart. Informatie hierover zal in het parochieblad verschijnen.

60 jaar priester

Op donderdag  6 april is het 60 jaar geleden dat de ZEH drs. N.H. (Claus) Bischoff tot priester werd gewijd. Deze Kerkradenaar studeerde van 1945-1953 op het klein-seminarie van Rolduc en aansluitend tot 1957 op het groot-seminarie van Roermond. In dat laatste jaar werd hij tot priester gewijd door Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond. Hij doceerde tot 1988 als leraar aan het Bisschoppelijk College te Sittard. In deze plaats is hij ook nog steeds woonachtig. Hij heeft vele onderzoeken verricht en de resultaten daarvan vastgelegd en beschreven in diverse boeken en geschriften, o.a. “Inventaris der Parochiale Kerk van den H. Lambertus te Kerkrade 1877” en “Inventaris Lambertus Kerkhof Kerkrade”. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren in het priesterambt toe.

Kapel Hambos

Op de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 mei wordt elke morgen om 08.00 uur weer een H. Mis opgedragen in de Hamboskapel. Dit is al vele jaren een mooie traditie in zowel de meimaand als de oktobermaand.
Voorafgaande aan de H. Mis wordt vanaf 07.40 uur de rozenkrans gebeden. We hopen weer vele bezoekers te mogen verwelkomen die bij de kapel in het Hambos hulde willen brengen aan Maria en, via haar, aan Christus in de H. Eucharistie.
Mevrouw Annie Schrijbers-Douw heeft gedurende ca. 14 jaar de rozenkrans vóórgebeden in de kapel en de eerste lezing en de voorbeden verzorgd tijdens de H. Mis. Zij heeft onlangs te kennen gegeven daarmee te stoppen.
Ook heeft ze vele jaren in de Antoniusparochie van Bleijerheide de kerk gepoetst, gezongen in het onlangs opgeheven kerkelijk zangkoor, parochieblaadjes bezorgd en de H. Missen voorbereid in de Vroenhof. Ook beheerde ze de financiën van het Maria Legioen.
Nu houdt ze de kerk nog schoon rond zon- en feestdagen en ruimt ze de kaarsen op en vult ze deze bij op maandagochtend.
We danken Annie voor haar jarenlange trouwe inzet en grote betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren, speciaal voor haar inzet rond de Hamboskapel. Zelf geeft ze aan “het werk heel, heel graag te hebben gedaan”.
Zij heeft in de kapel een opvolger in de persoon van Toon Janssen. Hij is o.a. werkzaam op het parochiekantoor van de Lambertusparochie maar ook op andere plekken verricht hij kerkelijke activiteiten. 
De organisatie rond de kapel blijft in handen van het echtpaar Franco en Karina Wetzelaer. Hiervoor danken wij hun van harte.

 

Overzicht van de gezinsmissen

Paaswake:
PAASZATERDAG 15 april zal om 20.30 uur de PAASWAKE in de H. Lambertuskerk gevierd worden.
De vormelingen van dit jaar zullen tijdens deze viering hun doopbeloften vernieuwen.

Eerste H. Communie vieringen:
Bs. De Steltloper in Chevremont, 14 mei om 10.30 uur
Bs. De Blokkenberg in Chevremont, 21 mei om 10.30 uur
Bs. De Diabolo in de H. Lambertuskerk, 28 mei om 09.45 uur

Communie dankmissen:
Bs. St. Ursula, H. Catharinakerk, zondag 4 juni 09.45 uur
Bs. De Diabolo, H. Lambertuskerk, zondag 11 juni 11.00 uur
Bs. De Blokkenberg, Chevremont, zondag 11 juni 11.00 uur
Bs. De Steltloper, Chevremont, zondag 4 juni 11.00 uur

Processie:
Communicanten met aansluitend kinderwoorddienst, zondag 25 juni

H. Vormsel-vieringen:
Bs. De Blokkenberg en Bs. De Steltloper, in de kerk van Chevremont, vrijdag 16 juni om 19.00 uur
Bs. St. Ursula, H. Catharinakerk, vrijdag 30 juni om 19.00 uur.
De vormheer in beide vieringen is Mgr. Dr. H. Schnackers, vicaris-generaal van het bisdom Roermond.

Welkom

Welkom op de website van de rooms-katholieke kerkgemeenschap in Kerkrade. Gegroepeerd rondom het oude hart van die gemeenschap zoals dat klopt in de
H. Lambertuskerk. De overige kerken zijn allemaal als het ware haar dochters:
de H. Catharinakerk, de kerk van St.Petrus en Maria Tenhemelopneming,  de H. Hart van Jezuskerk te Haanrade. Daarnaast ook de kapel bij de paters van het Heilig Sacrament in de Hoofdstraat, de kapel van Hoog Anstel, de kapel van de Hamboskliniek maar ook de ruimte waar wekelijks Eucharistie wordt gevierd in de Kapelhof en op de Lückerheide.  Allemaal plekken die niet staan en vallen met stenen gebouwen maar die hun betekenis ook krijgen door alle katholieken en alle christenen die door het Doopsel broeders en zusters van elkaar zijn en daarom ook één familie met elkaar vormen. Daarnaast echter is er de grote zorg om de godshuizen zoveel mogelijk een toekomst te kunnen bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen de Heer kunnen loven en prijzen.
U allen bent  de levende bouwstenen van onze gemeenschap die ook altijd openstaat voor anderen, voor vreemden, voor ontheemden. Moge deze site ertoe bijdragen dat de geloofsgemeenschap erdoor gemotiveerd wordt en wellicht versterkt en zo voor de hele gemeenschap van mensen in Kerkrade een thuis mag bieden. WELKOM.  Deken S. Nevelstein.