Kruisweg Vastentijd 2017

Beste medeparochianen.
De tijd van voorbereiding op het grootste kerkelijke feest “Pasen “ begint aansluitend aan de drukke carnavalsperiode. Wij willen ieder in de gelegenheid stellen, deel te nemen aan het bidden van de Kruisweg, welke steeds op de vrijdagavonden vanaf vrijdag 3 april t/m vrijdag 7 maart om 19.00 uur zal worden gebeden.
U bent van harte uitgenodigd.                                                                     Het Pastorale Team.

Dankwoord Lourdesnoveen

Graag willen we alle predikanten, gastkoren en harmonie, eregasten, de vele vrijwilligers én de vele bezoekers van de Lourdesnoveen bedanken voor hun bijdrage aan het slagen van deze traditie, die blijkens de groeiende belangstelling, nog heel vitaal blijkt te zijn. De aanwezigheid van vele jonge mensen, tijdens de beide Communie-presentatie-missen, liet zien hoe onze Moeder Maria er wil zijn voor jong en oud. De aanwezigheid van groepen uit andere parochies, liet zien dat we géén Kerk zijn van ‘eilandjes’, maar elkaar kennen en samen het geloof willen vieren.
Zo waren er naast de schutterij St Michaël, ook de Broederschap St.Sebastianus, het Catharinagilde, de koren uit diverse parochies, alsook koren en parochianen met hun priester, uit Herzogenrath. Ook verschillende groepen uit het kerkelijk en maatschappelijk leven lieten zien dat de ‘K’ in hun naam (of statuten) werkelijk ergens voor staat. Dank dan ook aan de KAVO, de KBO, de Erewacht, de ziekenzorgen en de Lourdesbedevaarders, die aan deze noveen hebben deel genomen.
Het is goed te zien hoevelen de voorspraak van Maria inroepen en daar ook als geloofsgemeenschap uitdrukking aan geven.
De Lourdesnoveen: een teken dat de Kerk verder gaat, met Maria!

Bijgaand een aantal impressies van Wim Krahmer.

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is in volle gang. Op de eerste plaats willen we de velen die hier positief op reageren en gereageerd hebben uitermate bedanken voor uw bijdragen om het geestelijke leven en de pastorale zorg in onze parochies mede mogelijk te maken en te ondersteunen. Daarnaast moeten wij u blijven lastig vallen betreffende de doorlopende zorgelijke situatie van onze financiën. De penningmeesters en de overige mensen die met de financiën bezig zijn, zijn druk doende om een actueel en totaal overzicht en inzicht te presenteren. Gezien het feit dat twee van de drie parochies één tot twee jaar achter liggen met de financiële verslaglegging, hopen we eind dit jaar u een volledig overzicht te kunnen presenteren. Tussentijds zullen we wanneer het mogelijk is al een presentatie doen van hetgeen wel al compleet aangereikt kan worden. Klik hier voor het formulier.
Het bestuur van de Parochiefederatie Kerkrade.

 

De ouder wordende stem…..

De St. Gregoriusvereniging (SGV) in het Bisdom Roermond organiseert
een workshop ‘De ouder wordende stem….’
Dat koren vergrijzen, is niets nieuws.
Dat we binnen de grenzen van het mogelijke er alles aan willen doen om de stem optimaal tot klinken te blijven brengen, ook niet.
Harrie Spronken geeft op verzoek van de SGV en in samenwerking met VNK Limburg graag een workshop over deze ‘ouder wordende stem’.

U kunt terecht op:
zaterdag 4 maart: ’t Stift Susteren, Salvatorplein 2 Susteren;
zaterdag 11 maart: Juphuis Heerlen,  Schandelerstraat 81 Heerlen;
zaterdag 25 maart: Annakerk te Maastricht (zaaltje) Via Regia 100;
zaterdag 22 april:  Kerk te Leunen,  Kapelweg 1 Venray.

Voor meer informatie, klik op bijgaande link. Workshop SGV

Welkom

Welkom op de website van de rooms-katholieke kerkgemeenschap in Kerkrade. Gegroepeerd rondom het oude hart van die gemeenschap zoals dat klopt in de
H. Lambertuskerk. De overige kerken zijn allemaal als het ware haar dochters:
de H. Catharinakerk, de kerk van St.Petrus en Maria Tenhemelopneming,  de H. Hart van Jezuskerk te Haanrade. Daarnaast ook de kapel bij de paters van het Heilig Sacrament in de Hoofdstraat, de kapel van Hoog Anstel, de kapel van de Hamboskliniek maar ook de ruimte waar wekelijks Eucharistie wordt gevierd in de Kapelhof en op de Lückerheide.  Allemaal plekken die niet staan en vallen met stenen gebouwen maar die hun betekenis ook krijgen door alle katholieken en alle christenen die door het Doopsel broeders en zusters van elkaar zijn en daarom ook één familie met elkaar vormen. Daarnaast echter is er de grote zorg om de godshuizen zoveel mogelijk een toekomst te kunnen bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen de Heer kunnen loven en prijzen.
U allen bent  de levende bouwstenen van onze gemeenschap die ook altijd openstaat voor anderen, voor vreemden, voor ontheemden. Moge deze site ertoe bijdragen dat de geloofsgemeenschap erdoor gemotiveerd wordt en wellicht versterkt en zo voor de hele gemeenschap van mensen in Kerkrade een thuis mag bieden. WELKOM.  Deken S. Nevelstein.

Ik geloof in God……….

Dat zijn de eerste vier woordjes van onze geloofsbelijdenis. Iedere zaterdag en zondag bidden we of zingen we dit in de Eucharistievieringen in onze vier kerken. Met Kerstmis hebben enkele duizenden mensen dit hardop meegebeden. Het zijn ongelofelijk wezenlijke woordjes. Ouders van dopelingen zeggen het eveneens volmondig: ‘Ja, ik geloof in God’. De vormelingen zullen het samen met vele anderen zeggen tijdens de Paaswake: ‘Ja, ik geloof in God’. Je zegt niet: ‘Ik begrijp God, ik snap het allemaal, ik volg een wetenschappelijke analyse en bevestiging en op grond daarvan zeg ik: Ik geloof in God’.
Nee, het is nog veel meer dan dat. Twee partners die tegen elkaar zeggen; ‘Ja, ik wil’ en beloven met elkaar leven te delen, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, zeggen dat helemaal niet in de zin van: ‘Ik begrijp jou helemaal, ik ken je door en door’. Maar in de zin van: ‘Ik hou van jou, ik geloof in jou; ik heb vertrouwen in jou en dat ook zonder dat ik alles van je weet en ken en begrijp’. Hoe zou je dat ooit kunnen. In die zin ook kunnen mensen van harte en met volle overtuiging zeggen: ‘Ik geloof in God’. Dat zegt iets over vertrouwen; dat zegt iets over liefde, dat gaat over ‘houden van’. Het heeft ons erg goed gedaan om met zo velen in de kersttijd samen te kunnen vieren dat Jezus geboren is en te belijden: ‘Ik geloof in God’. Als we dat zeggen dan houdt dat in dat we er ook naar proberen te leven. Geloven in God betekent immers ook ‘houden van God’ en erkennen dat God van jou en mij evenzeer en allereerst houdt. Het betekent ook ‘houden van je naaste’ en leven in dat wat God van ons vraagt. Een leven waarin je nooit oordeelt zoals jijzelf niet geoordeeld wil worden. Dat is immers een van de grootste kwalijke zaken van onze tijd, dat wij oordelen over alles en over iedereen met name via ‘social media’.
Iemand die zegt: ‘Ik geloof in God’, moet zich drie keer bedenken om oordelen te vellen. God alleen oordeelt, van ons wordt niets dan barmhartigheid gevraagd. Ik geloof in God.  Deken S. Nevelstein

St. Sebastianusviering op zondag 22 januari

Broederschap St. Sebastianus 1617 Kerkrade, viert haar 400ste Sebastianusdag. De zondag, volgend op sterfdag van de H. Sebastianus, vormt traditiegetrouw de jaarlijkse verenigingsdag. Nadat alle leden en ereleden met reveille zijn gewekt,  verzamelt  ‘Sebastianus’ zich  om 10.30 uur in het verenigingslokaal voor deelname aan de H. Mis door deken Nevelstein in de Lambertuskerk. Alhier wordt de Sebastianus-mis muzikaal opgeluisterd door het Gemend kerkelijk zangkoor  St. Caecilia afgewisseld met het muzikaal Duo Sancan. Dit duo met Joan Handels op dwarsfluit en begeleid door Toine Martens op piano geven een hartverwarmend concert ten gehore. Ook het Gemengd zangkoor St. Caecila laat zich van haar beste muzikale kant horen. Uniek en zeker een meerwaarde is de muzikale inbreng in deze Mis. Keizer Bert van de Weijer neemt de eerste lezing en keizer Raimond Schmitz de tweede lezing voor zijn rekening. Koning Ralph Kerres leest tijdens de voorbeden de  lijst van overleden leden en ereleden van de Broederschap voor. Ter gelegenheid van het 400ste jubileum  heeft Koning Ralph speciaal voor deze H. Mis een misboekje samengesteld. Na de H. Mis bezoekt de jubilerende ‘Sebastianus’ traditiegetrouw het kerkhof om hier te bidden voor de overleden medebroeders. Na een korte feestvergadering volgt de rondgang door Kerkrade. De dag wordt afgesloten tijdens een prachtig Koningsdiner bij de Koningsfamilie. Hier wordt tevens het eerste jubileumboek door Theo Ruiters aan alle leden en ere leden overhandigd.
Na de opening van het 400 jarig jubileum op 1 januari is dit de tweede jubileumsactiviteit op het feestprogramma 2017 van de Broederschap. Er staan nog een aantal bijzondere activiteiten op de kalender van de jarige St. Sebastianus.

Geslaagd St. Caeciliafeest Kerkelijk Zangkoor

Op zondag 27 november 2016 vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van de
H. Lambertuskerk het jaarlijkse patroonsfeest. Net als vooraf­gaande jaren greep het koor die gelegenheid aan voor de huldiging van de jubilarissen. Het feest werd ingezet met een plechtige eucharistieviering tot intentie van de jubilarissen en voor de levende en overleden leden van het koor. Uitgevoerd werden de Pastoral Messe van Ingmar Reimann en enkele meerstemmige liederen. Het geheel stond onder leiding van de heer Peter Hensgens en de orgelbegeleiding was in handen van de heer Huub Van de Wall. Na afloop van de H. Mis begaf de ‘Caeciliafamilie’ zich met aanhang en genodigden naar verenigingslokaal ‘Dé Wieëtsjaf’ en genoot van een voortreffelijk ‘Limburgs buffet’.
Vervolgens vond de huldiging plaats van de vijf jubilarissen door voorzitter Jan Douven en vice-voorzitter mevrouw Karina Wetzelaer-Habets. Vier van de vijf jubilarissen ontvingen resp. voor hun 25- en 40-jarig jubileum de zilveren en gouden medailles, spelden en oorkondes van de St. Gregoriusvereniging Bisdom Roermond. De vijfde jubilaris, de heer Peter Cordewener, ontving vanwege zijn 60-jarig jubileum van de vereniging een beeldje van een zanger, vervaardigd uit messing op een marmeren zuiltje en gemaakt door de heer Din Houtema. Tevens mocht Peter een oorkonde in ontvangst nemen. Woorden van dank werden aan de jubilarissen gericht door de praeses van het koor, pastoor-deken S. Nevelstein.

Na het officiële gedeelte volgde nog een ongedwongen en gezellig samenzijn met zang en voordrachten. De Caeciliafamilie mag terugzien op een geslaagd feest.

Huiszegen 2017

De kaarten ‘Huiszegen 2017’ zijn weer beschikbaar.
Achter in de kerk liggen deze gereed om mee te nemen.
Het bedrag van € 0,50 kunt u in het aanwezige mandje deponeren.
Ook verkrijgbaar op uw parochiekantoor.

cmb2017